รงนก copy

 

Slide1

 

การวิเคราะห์แคลเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตหลักที่พบในรังนกโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray absorption spectroscopy: XAS) ที่ระบบลำเลียงแสง 5.2 (SUT-NANOTEC-SLRI XAS beamline) พบว่า สามารถระบุชนิดของสารประกอบแคลเซียม และสถานะออกซิเดชันของแคลเซียมได้ ทั้งยังสามารถแยกแยะความแตกต่างของสารประกอบแคลเซียมในรังนกที่มาจากบ้านหรือรังนกถ้ำ รวมถึงแยกแยะตามแหล่งที่มาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และในแง่ของประสิทธิภาพและความสามารถในการดูดซึมธาตุแคลเซียมนั้นโดยทั่วไปชนิดของสารประกอบแคลเซียมจะส่งผลต่อความสามารถในการดูดซึมธาตุแคลเซียมเข้าสู่ลำไส้เล็กและส่งต่อเข้าสู่เซลล์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ข้อมูลจากการระบุชนิดสารประกอบแคลเซียมในรังนกด้วยเทคนิค XAS นี้จะสามารถนำไปประเมินคุณค่าทางโภชนาการในแง่ของประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลซียมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสุขภาพจากแหล่งที่มาของรังนกที่แตกต่างกันได้ในอนาคต

Slide2

 

 ดร.กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.วรวิกัลยา เกียรติ์พงษ์ลาภ นักวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

SUT NANOTEC SLRI

ระบบลำเลียงแสงที่ 5.2: XAS

ระบบลำเลียงแสงที่ 5.2: XAS

ระบบลำเลียงแสงที่ 5.2 จัดสร้างภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีร่วมวิจัย มทส. - นาโนเทค - สซ. เพื่อการใช้แสงซินโครตรอน โดยบุคลากรจากทั้งสามองค์กรจะใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในการวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน...

หลักการของเทคนิค XAS

หลักการของเทคนิค XAS

  คือ เทคนิคการตรวจสอบคุณสมบัติของสาร โดยอาศัยการกระตุ้นอะตอมด้วยรังสีเอ็กซ์ที่มีความยาวคลื่นเหมาะสม เมื่ออะตอมของสารตัวอย่างถูกกระตุ้น คลื่นพลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะเกิดการแกว่ง และเกิดปฏิกิริยากับสนามพันธะของอิเล็กตรอนภายในอะตอม ส่งผลให้อิเล็กตรอน เหล่านั้นได้รับพลังงานกระตุ้น และเคลื่อนย้ายตำแหน่ง...

ข้อมูลจากเทคนิค XAS บอกอะไร/ตัวอย่างงานวิจัย

ข้อมูลจากเทคนิค XAS บอกอะไร/ตัวอย่างงานวิจัย

          1. ช่วง X-ray Absorption Near Edge Structure (XANES) ปรากฎในสเปกตรัมของสัญญาณ...

ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ

ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ

     - ดาวน์โหลดสารมาตรฐานที่วัดโดยระบบลำเลียงแสง 5.2     - โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (Demeter:XAS Data Processing and...

Supporting Instruments

Supporting Instruments

  อุปกรณ์สนับสนุน (Supporting Instruments) In-situ Heating Cell for Transmission mode...

ซินโครตรอนตรวจสอบโลหะหนักตกค้างในพืชผลทางการเกษตร

ซินโครตรอนตรวจสอบโลหะหนักตกค้างในพืชผลทางการเกษตร

             โลหะหนักถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิต เช่นการผลิตพลาสติก พีวีซี...

kmslrikmslri2


11
bl1 1
bl1 2
bl1 3
bl2 2 2
bl3 2
bl4 1
b5 1W 3
b5 2 2
b5 3 3
b6
bl7 2
bl8


p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

 


stap
training

3g