ข่าวสำคัญ

20190212 1 ๑๙๐๒๑๒ 0003

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “ค่ายลำแสงซินโครตรอน ... แสงแห่งอนาคต” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจิตรลดา ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าว สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและโรงเรียนจิตรลดา ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และทำความรู้จักกับเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น อีกทั้งยังได้เข้ามาสัมผัสการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติจร...

DSC 5691 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนสำหรับเทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์ (ASEAN Workshop on Small Angle X-ray Scattering: AWSAXS2019) ในระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน

...

ข่าววิจัย

image007

ศ. ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม และคณะวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโปรตีนและ เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ อาทิ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพก่อโรค ฤทธิ์การสมานบาดแผล และฤทธิ์ต้านอักเสบ ฯลฯ โดยมุ่งเน้นศึกษาค้นคว้าเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจระเข้สายพันธุ์ไทย เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทำงานเชิงลึกของเปปไทด์ที่ค้นพบได้และนำองค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยนี้ในการพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ด้านเวชสำอาง ด้านอาหารเสริมสุขภาพ รวมถึงด้านการแพทย์

...

ข่าวพัฒนา

1122

แสงซินโครตรอนผลิตจากเครื่องเร่งอนุภาคมีประจุชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ แสงซินโครตรอนที่ผลิตจากเครื่องดังกล่าว ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงสร้างระดับโมเลกุลและอะตอมในเชิงลึก ซึ่งแสงซินโครตรอนช่วยตอบโจทย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มากมายจึงมีผู้เข้าใช้บริการแสงที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) เป็นจำนวนมาก ความปลอดภัยในการใช้แสงซินโครตรอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สถาบันฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

...

ข่าวกิจกรรม

IMG 1676

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จัดสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง "การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัสดุแบบต่อเนื่องด้วยแสงซินโครตรอน (Synchrotron Radiation Application : Special Session on Synchrotron-based in-situ Characterization of Materials)" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 4 อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในการศึกษาสมบัติของสารในเชิงลึก ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอนของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีทดลองที่ได้ทำการติดตั้งและเปิดให้บริการใหม่ สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัย และร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานีทดลองและอุปกรณ์ทดลอง ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

...

Main Menu

S 9175101 th s2016beamtimeactivitisbdsjobpurchasecartvisitcomplaintstaff

Facebook LikeBox

Go to top