สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้เข้าใช้บริการทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยมีนักวิจัยหลากหลายสาขาได้เข้ามาร่วมทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ ทั้งทางด้านการเกษตร ชีวภาพ อาหาร สุขภาพ โบราณคดี อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รวมถึงรายงานการประชุมทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

จำนวนวารสารระดับนานาชาติ

 รายชื่อวารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2567 (2024)

BL1.1W    BL1.2W     BL1.3W

 BL2.2     BL3.1    BL3.2U    BL4.1     BL5.2    BL6    BL8

Combined Technique FY2567

Statistic 2567:  International Journal classified by Beamline  

BL 061266

รายชื่อวารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2566 (2023)

BL1.1W   BL1.2W   BL1.3W   BL2.2   BL3.1   BL3.2U   BL4.1  BL5.2
BL6   BL6b   BL7.2   BL8   CSEc  Laboratory  
Combined Technique FY2566
 

 รายชื่อวารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2565 (2022)           

BL1.1W   BL1.2W    BL1.3W    BL2.2    BL3.2U   BL4.1    BL5.2

BL5.3    BL6    BL6b    BL7.2    BL8    CSEc

รายงานการประชุมระดับนานาชาติ:      ปี งปม. 2566        ปี งปม. 2565        ปี งปม. 2564

   ข่าว สซ.:    2566    2565    2564 

MHESRI 011266

 FY2566 Sep

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (01manualsetpassword.pdf)manualsetpassword516 kB626 Downloads