สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้เข้าใช้บริการทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยมีนักวิจัยหลากหลายสาขาได้เข้ามาร่วมทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ ทั้งทางด้านการเกษตร ชีวภาพ อาหาร สุขภาพ โบราณคดี อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รวมถึงรายงานการประชุมทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบัน (อัพเดท ตุลาคม 2563)

วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2564 (2021)  

BL64

จำนวนผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2564 (2010-2021)

 all 201063

 บทความวารสารระดับนานาชาติจากผู้ใช้บริการในอาเซียน

Asean

                                  วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline 6 ปี (ุ2016-2021)

BL 201063 1

BL 201063 2

 

 

 

Attachments:
Download this file (01manualsetpassword.pdf)manualsetpassword516 kB178 Downloads
Go to top