สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้เข้าใช้บริการทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยมีนักวิจัยหลากหลายสาขาได้เข้ามาร่วมทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ ทั้งทางด้านการเกษตร ชีวภาพ อาหาร สุขภาพ โบราณคดี อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รวมถึงรายงานการประชุมทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2565 (2022)

 bll

วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Cluster ปีงบประมาณ 2565 (2022)

 ct 240165

วารสารระดับนานาชาติแยกตามค่า Journal Quartile Score ปีงบประมาณ 2565 (2022)

quar 

จำนวนผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2565 (2018-2022) 

 all

วารสารระดับนานาชาติแยกตามผู้ใช้บริการประเทศในอาเซียน ปีงบประมาณ 2565 (2022)

 asean 240165oct dec21

 

 

Attachments:
Download this file (01manualsetpassword.pdf)manualsetpassword516 kB321 Downloads
Go to top