สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้เข้าใช้บริการทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยมีนักวิจัยหลากหลายสาขาได้เข้ามาร่วมทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ ทั้งทางด้านการเกษตร ชีวภาพ อาหาร สุขภาพ โบราณคดี อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รวมถึงรายงานการประชุมทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบัน

วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2564 (2021)

BL

วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Cluster ปีงบประมาณ 2564 (2021)

Cluster

วารสารระดับนานาชาติแยกตามค่า Journal Quartile Score ปีงบประมาณ 2564 (2021) 

Q

 บทความวารสารระดับนานาชาติจากผู้ใช้บริการในอาเซียน

asean

จำนวนผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2564 (2010-2021)

 all

                                  วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline 6 ปี (ุ2016-2021)

 

5y 1

5y 2

Attachments:
Download this file (01manualsetpassword.pdf)manualsetpassword516 kB221 Downloads
Go to top