สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้เข้าใช้บริการทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยมีนักวิจัยหลากหลายสาขาได้เข้ามาร่วมทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ ทั้งทางด้านการเกษตร ชีวภาพ อาหาร สุขภาพ โบราณคดี อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รวมถึงรายงานการประชุมทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบัน

จำนวนผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2562 (2006-2019)

all26

วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2561-2562 (2018-2019)

BL26

ผลรวมของวารสารระดับนานาชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2562 (2006-2019)

ac25

บทความวารสารระดับนานาชาติจากผู้ใช้บริการในอาเซียน

asean 200262

ตัวชี้วัดงบประมาณ 2561--ผลงานวิจัย

อัพเดท โดย อมรรัตน์ แซ่ส่ง

Attachments:
Download this file (manualsetpassword.pdf)manualsetpassword.pdf516 kB0 Downloads
Go to top