สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้เข้าใช้บริการทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยมีนักวิจัยหลากหลายสาขาได้เข้ามาร่วมทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ ทั้งทางด้านการเกษตร ชีวภาพ อาหาร สุขภาพ โบราณคดี อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รวมถึงรายงานการประชุมทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบัน

วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2564 (2021)  

BL 110264

จำนวนผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2564 (2010-2021)

all 110264

 บทความวารสารระดับนานาชาติจากผู้ใช้บริการในอาเซียน

asean110264

วารสารระดับนานาชาติแยกตามค่า Journal Quartile Score ปีงบประมาณ 2564 (2021)  

Q 110264

                                  วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline 6 ปี (ุ2016-2021)

 5y 11

 5y 22

 

 

Attachments:
Download this file (01manualsetpassword.pdf)manualsetpassword516 kB203 Downloads
Go to top