สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้เข้าใช้บริการทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยมีนักวิจัยหลากหลายสาขาได้เข้ามาร่วมทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ ทั้งทางด้านการเกษตร ชีวภาพ อาหาร สุขภาพ โบราณคดี อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รวมถึงรายงานการประชุมทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบัน

วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2562 (2019)

090762 BL

จำนวนผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2562 (2006-2019)

090762 all

ผลรวมของวารสารระดับนานาชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2562 (2006-2019)

090762 ac

บทความวารสารระดับนานาชาติจากผู้ใช้บริการในอาเซียน

090762 asean

 

อัพเดท โดย อมรรัตน์ 

Attachments:
Download this file (01manualsetpassword.pdf)manualsetpassword516 kB3 Downloads
Go to top