OEVLWU1 Converted

 

ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

          ห้องปฏิบัติการแสงสยาม (Siam Photon Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ซึ่งเปิดให้บริการแสงซินโครตรอน และเครื่องมือที่ติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม แก่นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน โดยงานวิจัยที่เข้าใช้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. งานวิจัยทั่วไป (General research) ซึ่งผู้ทำการวิจัยเปิดเผยงานวิจัย และมุ่งเปิดเผยผลงานสู่สาธารณะ เช่น โดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยต่างๆ

2. งานวิจัยเพื่อการค้า (Proprietary research) ซึ่งผู้ทำการวิจัยปิดงานวิจัยเป็นความลับ และมุ่งหวังผลทางธุรกิจ

3. งานวิจัยลับ (Classified research) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความลับทางราชการหรือความมั่นคง

        โดยนักวิจัย และผู้สนใจขอใช้บริการ จะต้องส่งข้อเสนอโครงการทางเว็บไซต์ www.slri.or.th ได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันฯ ประเมินโครงการก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง

        ส่วนงานบริการผู้ใช้ จะเป็นผู้ดำเนินการประสานงานแจ้งผู้ใช้บริการเรื่องผลการประเมินโครงการและผลการจัดสรรเวลาการเข้าใช้ (กรณีที่โครงการของท่านผ่านการประเมิน)

        สำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป กรุณาเข้าไปที่ ขอใช้แสง และกรณีเป็นผู้ใช้บริการใหม่ กรุณาลงทะเบียนก่อนขอใช้แสง /หรือเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณากรอก log in และ password เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ ได้ตลอดทั้งปี

        ผู้สนใจใช้บริการควรศึกษาเทคนิคที่ให้บริการที่ห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคนั้นๆ ในงานวิจัยที่เสนอได้ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของระบบลำเลียงแสงได้ในหน้าเว็บของแต่ละระบบลำเลียงแสง

         ข้อเสนอโครงการจะถูกพิจารณาคุณค่า (merit) ของงานวิจัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันฯ เมื่อโครงการของท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากมีข้อซักถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร 

โทรศัพท์: 0 4421 7040 ต่อ 1602-1605

โทรสาร: 0 4421 7047

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        สำหรับผู้สนใจใช้บริการแสงซินโครตรอน/เครื่องมือห้องปฏิบัติการสนับสนุน/งานบริการทางเทคนิคและวิศวกรรม และอื่นๆ เพื่องานวิจัยเพื่อการค้า/กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial projects) หากมีข้อซักถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ ภาคอุตสาหกรรม (http://www.slri.or.th/bds/) กรุณาติดต่อ

ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

Center 0-4421-6666

โทรศัพท์: 0 4421 7040 ต่อ 1607-1609, 1612-1613

โทรสาร: 0 4421 7047

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์: http://www.slri.or.th/bds/


 

หรือสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมวิจัยของแต่ละระบบลำเลียงแสง ดังนี้

MXT

BL1.1W: Multiple X-ray techniques

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

XTM

BL1.2W: X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microtomography

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SAXS

BL1.3W: Small Angle X-ray Scattering

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRXAS

BL2.2: Time-resolved X-ray Absorption Spectroscopy

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PES

BL3.2Ua: Photoelectron Emission Spectroscopy

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PEEM

BL3.2Ub : PEEM Photoemission Electron Microscopy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IR

BL4.1: IR Spectroscopy and Imaging

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

XAS :

SUT-NANOTEC-SLRI

BL5.2: SUT-NANOTEC-SLRI XAS beamline

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

XPS :

SUT-NANOTEC-SLRI

BL5.3: SUT-NANOTEC-SLRI XPS beamline This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DXL

BL6a: Deep X-ray Lithography

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

XRF

BL6b: micro-X-ray Fluorescence

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MX

BL7.2W: Macromolecular Crystallography

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

XAS

BL8: X-ray Absorption Spectroscopy

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

svst3st4


123456891011สำหรบเจาหนาท 11011 13

 


Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล