OEVLWU1 Converted

 

ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

          ห้องปฏิบัติการแสงสยาม (Siam Photon Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ซึ่งเปิดให้บริการแสงซินโครตรอน และเครื่องมือที่ติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม แก่นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน โดยงานวิจัยที่เข้าใช้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. งานวิจัยทั่วไป (General research) ซึ่งผู้ทำการวิจัยเปิดเผยงานวิจัย และมุ่งเปิดเผยผลงานสู่สาธารณะ เช่น โดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยต่างๆ

2. งานวิจัยเพื่อการค้า (Proprietary research) ซึ่งผู้ทำการวิจัยปิดงานวิจัยเป็นความลับ และมุ่งหวังผลทางธุรกิจ

3. งานวิจัยลับ (Classified research) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความลับทางราชการหรือความมั่นคง

        โดยนักวิจัย และผู้สนใจขอใช้บริการ จะต้องส่งข้อเสนอโครงการทางเว็บไซต์ www.slri.or.th ได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันฯ ประเมินโครงการก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง

        ส่วนงานบริการผู้ใช้ จะเป็นผู้ดำเนินการประสานงานแจ้งผู้ใช้บริการเรื่องผลการประเมินโครงการและผลการจัดสรรเวลาการเข้าใช้ (กรณีที่โครงการของท่านผ่านการประเมิน)

        สำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป กรุณาเข้าไปที่ ขอใช้แสง และกรณีเป็นผู้ใช้บริการใหม่ กรุณาลงทะเบียนก่อนขอใช้แสง /หรือเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณากรอก log in และ password เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ ได้ตลอดทั้งปี

        ผู้สนใจใช้บริการควรศึกษาเทคนิคที่ให้บริการที่ห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคนั้นๆ ในงานวิจัยที่เสนอได้ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของระบบลำเลียงแสงได้ในหน้าเว็บของแต่ละระบบลำเลียงแสง

         ข้อเสนอโครงการจะถูกพิจารณาคุณค่า (merit) ของงานวิจัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันฯ เมื่อโครงการของท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากมีข้อซักถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร 

โทรศัพท์: 0 4421 7040 ต่อ 1602-1605

โทรสาร: 0 4421 7047

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        สำหรับผู้สนใจใช้บริการแสงซินโครตรอน/เครื่องมือห้องปฏิบัติการสนับสนุน/งานบริการทางเทคนิคและวิศวกรรม และอื่นๆ เพื่องานวิจัยเพื่อการค้า/กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial projects) หากมีข้อซักถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ ภาคอุตสาหกรรม (http://www.slri.or.th/bds/) กรุณาติดต่อ

ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

Center 0-4421-6666

โทรศัพท์: 0 4421 7040 ต่อ 1607-1609, 1612-1613

โทรสาร: 0 4421 7047

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์: http://www.slri.or.th/bds/


 

หรือสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมวิจัยของแต่ละระบบลำเลียงแสง ดังนี้

MXT

BL1.1W: Multiple X-ray techniques

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

XTM

BL1.2W: X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microtomography

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SAXS

BL1.3W: Small Angle X-ray Scattering

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRXAS

BL2.2: Time-resolved X-ray Absorption Spectroscopy

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PES

BL3.2Ua: Photoelectron Emission Spectroscopy

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PEEM

BL3.2Ub : PEEM Photoemission Electron Microscopy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IR

BL4.1: IR Spectroscopy and Imaging

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

XAS :

SUT-NANOTEC-SLRI

BL5.2: SUT-NANOTEC-SLRI XAS beamline

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

XPS :

SUT-NANOTEC-SLRI

BL5.3: SUT-NANOTEC-SLRI XPS beamline This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DXL

BL6a: Deep X-ray Lithography

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

XRF

BL6b: micro-X-ray Fluorescence

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MX

BL7.2W: Macromolecular Crystallography

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

XAS

BL8: X-ray Absorption Spectroscopy

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

svst3st4


123456891011สำหรบเจาหนาท 11011 13