logo4
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กรเมื่อเกิดภาวะวิกฤต

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดย คณะทำงานการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

load