แผนที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ตั้ง: สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
อาคารสิรินธรวิชโชทัย 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 66 44 217 040-1 โทรสาร: 66 44 217 047
อีเมล์: งานรับส่งหนังสือ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามข้อมูลทั่วไป:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kr2013แผนที่สำนักงานประสานงานส่วนหน้า สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้ง: 75/47 อาคารโยธี ชั้น 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:    66 2354 3954
โทรสาร:    66 2354 3955

bkkmap copy