director

ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

     

6

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์
รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

 

Supat photo new

ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว
รองผู้อำนวยการสนับสนุนทางเทคนิค

     

2

นายสำเริง ด้วงนิล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ปฏิบัติการ) และรักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม

3

นายเมธี โสภณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหาร) และรักษาการหัวหน้าส่วนความปลอดภัย

 

4

ดร.สมชาย ตันชรากรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กิจการพิเศษ)
     

7

นางกนกพร ไผ่นาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

p1

นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

porntip

นางสาวพรทิพย์ สุดเมือง
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องเร่งอนุภาค

     

 h research

ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล
รักษาการหัวน้าฝ่ายสถานีวิจัย

denchai

นายเด่นชาย บำรุงเกาะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภค

2

นายสำเริง ด้วงนิล
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม

Go to top