CEO

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
โทร. 0-4421-7040 ต่อ 1111

     

Supat photo new

ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว
รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายเครื่องเร่งอนุภา

0-4421-7040 ต่อ 1113

 

 samrueng web

นายสำเริง ด้วงนิล
 รองผู้อำนวยการสนับสนุนทางเทคนิค
หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม 

0-4421-7040 ต่อ 1113

     

kanokporn web

นางกนกพร ไผ่นาค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหาร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-4421-7040 ต่อ 1114

 

 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร รักใหม่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (วิชาการ)
หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย
โทร. 0-4421-7040 ต่อ 1116

Picture2

นายเมธี โสภณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กิจการพิเศษ)
หัวหน้าส่วนความปลอดภัย
โทร. 0-4421-7040 ต่อ 1414

     

 raweewan web

นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร
โทร. 0-4421-7040 ต่อ 1114

 

denchai web

นายเด่นชาย บำรุงเกาะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภค 
โทร. 0-4421-7040 ต่อ 1113

     

 

Go to top