สาโรช

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
โทร. 0-4421-7040 ต่อ 1111
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

สพฒน

ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว
รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ
เครื่องกำเนิดแสงสยาม 1
โทร. 044-217040 ต่อ 1113
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำเรง

นายสำเริง ด้วงนิล
รองผู้อำนวยการสนับสนุนเทคนิค
และวิศวกรรม
โทร. 044-217040 ต่อ 1115
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ประพงษ

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์
รองผู้อำนวยการพัฒนา
เครื่องกำเนิดแสงสยาม 2
โทร. 044-217040 ต่อ 1147
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศภกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร รักใหม่
รองผู้อำนวยการปฏิบัติการและใช้ประโยชน์ระบบลำเลียงแสง
โทร. 044-217040 ต่อ 1116
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
         

กนกพร

นางกนกพร ไผ่นาค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสนับสนุนบริหาร
โทร. 044-217040 ต่อ 1224
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ระววรรณ

นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการยุทธศาสตร์
และคุณภาพองค์กร
โทร. 044-217040 ต่อ 1114
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7เมธ

นายเมธี โสภณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสนับสนุนปฏิบัติการ

โทร. 044-217040 ต่อ 1113
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วนทนา

ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิชาการและวิจัย

โทร. 044-217040 ต่อ 1111
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
         

 อมารชน

นางอุมารัชนี แก้วบุดตา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 044-217040 ต่อ 1224
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ศรายทธ

ดร.ศรายุทธ ตั้นมี
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
โทร. 044-217040 ต่อ 1114
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฐาปกรณ

ดร.ฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
เครื่องกำเนิดแสงสยาม 1
โทร. 044-217040 ต่อ 1113
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมใจ

ดร.สมใจ ชื่นเจริญ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เครื่องเร่งอนุภาค

โทร. 044-217040 ต่อ 1113
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แพร

ดร.แพร จิรวัฒน์กุล
หัวหน้าฝ่ายระบบลำเลียงแสง
โทร. 044-217040 ต่อ 1116
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

 พนจ

ดร.พินิจ กิจขุนทด
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประยุกต์ใช้
แสงซินโครตรอน
โทร. 044-217040 ต่อ 1117
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 เดนชาย

นายเด่นชาย บำรุงเกาะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกล
และสาธารณูปโภค
โทร. 044-217040 ต่อ 1115
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พฒนพงษ

ดร.พัฒนพงศ์ จันทร์พวง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคนิคและวิศวกรรม
โทร. 044-217040 ต่อ 1115
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 มาล

นางสาวมาลี อัตตาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการโครงการ
เครื่องกำเนิดแสงสยาม 2
โทร. 044-217040 ต่อ 1147
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พรทพย

นางสาวพรทิพย์ สุดเมือง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องกำเนิดแสงสยาม 2
โทร. 044-217040 ต่อ 1147
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.