ข่าวสำคัญ

LINE ALBUM SPC2024 240606 1

 


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำเสนองานวิจัยด้านฟิสิกส์ประยุกต์ในการประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 19 พร้อมโชว์ผลงานการพัฒนาแม่เหล็กต้นแบบชุดล่าสุดสำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ โอกาสนี้ “รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ” ประธานกรรมการบริหาร ส...

ข่าววิจัย

FB ซนโครตรอนไขความลบปมถว

การปลูกพืชโดยอาศัยเกษตรกรรมธรรมชาติ ที่มีแนวทางให้ธรรมชาติเกื้อกูลกัน เป็นการทำการเกษตรแบบยั่งยืนและปลอดภัยกับทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค ดังเช่นการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในการปลูกพืชตระกลูถั่ว เพื่อให้ถั่วและแบคทีเรียอาศัยอยู่ด้...

ข่าววิทยาศาสตร์ทั่วไป

FB เสนผมมนษยยคโรมน


“เมืองจูลิโอโปลิส” (Juliopolis) เป็นเมืองโบราณ ที่ปัจจุบันอยู่ในเขตนัลลิฮาน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากเมืองหลวงอังคารา ประเทศตุรกี และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ผ่านหลายยุคสมัยตั้งแต...

ข่าวพัฒนา

DSC00456

 

วันพุธที่ 29 พ.ค. 67 ทีมนักฟิสิกส์และวิศวกร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นำทีม ประกอบแม่เหล็กต้นแบบสำหรับเครื่องเร่งอนุภาคแนววงกลม (Booster Synchrotron) ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV จำนวน 3 ตัว ได้แก่ 1. แม่เหล็กสี่ขั้วชนิด QD (Defocusing Quadrupole Magnet) 2. แม่เหล็กหกขั้วชนิด SF/SD (Focusing/Defocusi...

ข่าวเยี่ยมชม/ข่าวกิจกรรม

S 12918791

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิชาการ และคุณระวีรรณ เลิศสุขสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และคุณภาพองค์กร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 85 (85th ASEAN Committee on Science, Technology and innovation: ASEAN COSTI-85) ณ รีสอร์ท & สปาโบเร อังกอร์ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 มิถุนายน 2567 

...

BannerAUM2024 Final

  

การประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนครั้งที่ 12th ประจำปี พ.ศ. 2567
The 12th SLRI Annual User Meeting 2024: AUM2024
ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล พญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

ความสำคัญและที่มาของโครงการ   

          ด้วย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้เปิดบริการให้นักวิจั...

Main Menu

TH S2021 ข้อมูล covid19 ข้อมูล TAS

สมัคร 2 กิจกรรม บีดีเอสงานซื้อเกวียนเยี่ยม การบ่นพนักงาน

 

 

 

Facebook LikeBox