คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันแสงซินโครตรอน เพื่อดำรงตำแหน่งแทนชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

        บัดนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดังรายนามต่อไปนี้

ประธาน

IMG 6437

รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

 

กรรมการโดยตำแหน่ง

 
 

IMG 6452

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

 

 

IMG 6430
รศ. ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ผู้แทน) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน)

 
         

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
 

 IMG 6441

นายชาตรี สุวรรณิน
อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

  IMG 6434

รศ. นพ.กำจร ตติยกวี
อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

IMG 6425

น.สพ.นพพร วายุโชติ
อาสาสมัคร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด โครงการหลวง 
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

 
 

 IMG 6414

นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)  

IMG 6420

รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ
ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน) 

   
         

 

กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

     
 

 CEO Saroj 2

รศ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน)

   
     

หมายเหตุ ท่านสามารถติดตามข้อมูลประวัติคณะกรรมการแต่ละท่านได้โดยคลิกที่รูปของคณะกรรมการแต่ละท่าน


ประวัติคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
IMG 6437

1. รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม อายุ 60 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก ศัลยแพทย์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1219

IMG 6452

2. รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นิวเคลียร์ฟิสิกส์) Kent State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1219

IMG 6430

3. รศ. ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก D. (Building Studies), สาขาการบริหารโครงการ (Project Management),Concordia University, Montreal, Canada.

ประวัติการทำงาน

 • ประธานสาขาการบริหารโครงการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผู้อำนวยการ และผู้ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1219

IMG 6441

4. นายชาตรี สุวรรณิน อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

 • น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • Postgrauate Diploma in English Laws (Contract) University of Bristol, U.K.  

ประวัติการทำงาน

 • รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
 • อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
 • อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
 • อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1219

IMG 6434

5. รศ. นพ.กำจร ตติยกวี อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองอธิการบดีด้านบริหารบุคคลและการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1219

IMG 6425

6. น.สพ.นพพร วายุโชติ อายุ 69 ปี

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการบริหาร เครือเบทาโกร

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • อาสาสมัคร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด โครงการหลวง

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1219

IMG 6414

7. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์ อายุ 66 ปี

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1219

IMG 6420

8. รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ อายุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Horticulture) Oregon State University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1219

CEO Saroj 2

9. รศ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ อายุ 50 ปี

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Physics), University of Illinois at Chicago, U.S.A

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุรวิวัฒน์
 • กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารโครงการ Thai Space Consrtium

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1111


การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

การเข้าประชุมคณะกรรมการจะมีการกำหนดขึ้นล่วงหน้าในการประชุมแต่ละครั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ จะมีการประชุมโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย และงานเลขานุการการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองประเด็นและรายละเอียดเรื่องต่างๆ ก่อนที่นำเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ


 

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการทุกชุด (ยกเว้นคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น)
ประธานอนุกรรมการ 5,000 บาท
อนุกรรมการ 4,000 บาท
 
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 2,000 บาท
Attachments:
Download this file (1. คณะกรรมการตรวจสอบ.pdf)1. คณะกรรมการตรวจสอบ.pdf346 kB139 Downloads
Download this file (2. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล.pdf)2. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล.pdf317 kB117 Downloads
Download this file (3. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง.pdf)3. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง.pdf357 kB92 Downloads
Download this file (4. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผสซ.pdf)4. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผสซ.pdf105 kB135 Downloads
Download this file (5. คณะอนุกรรมการ CERN-DESY-GSI FAIR.pdf)5. คณะอนุกรรมการ CERN-DESY-GSI FAIR.pdf151 kB64 Downloads
Download this file (6. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ (IAC).pdf)6. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ (IAC).pdf848 kB104 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 55.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 55.pdf33 kB126 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 56.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 56.pdf32 kB116 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 57.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 57.pdf32 kB122 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 58.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 58.pdf25 kB103 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 59.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 59.pdf35 kB116 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 60.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 60.pdf34 kB116 Downloads
Download this file (การเข้าประชุมของคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf)การเข้าประชุมของคณะกรรมการ พ.ศ. 2561.pdf26 kB128 Downloads
Download this file (การเข้าประชุมของคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)การเข้าประชุมของคณะกรรมการ พ.ศ. 2562.pdf26 kB140 Downloads
Go to top