ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ดังรายนามต่อไปนี้    

 

ประธานกรรมการ

Picture1

 


กรรมการโดยตำแหน่ง  
   

Picture2

Picture33    
           


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
 

นายชาตร สวรรณน 

รศ. นพ.กำจร ตตยกว

Picture6

ศ.ดร.ชกจ ลมปจำนงค

 
           
 

ดร.ธนยวต สมใจทวพร

Picture10

Juckchai.B Mercer Th President

 
           
           


 กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
 

 

รศ. ดร.สาโรช รจรวรรธน 

   
      

คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนชุดก่อนหน้า (คลิกที่นี่)

 

หมายเหตุ ท่านสามารถติดตามข้อมูลประวัติคณะกรรมการแต่ละท่านได้โดยคลิกที่รูปของคณะกรรมการแต่ละท่าน

 


  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

การเข้าประชุมคณะกรรมการจะมีการกำหนดขึ้นล่วงหน้าในการประชุมแต่ละครั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ จะมีการประชุมโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย และงานเลขานุการการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองประเด็นและรายละเอียดเรื่องต่างๆ ก่อนที่นำเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ

 


 

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการทุกชุด (ยกเว้นคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น)
ประธานอนุกรรมการ 5,000 บาท
อนุกรรมการ 4,000 บาท
 
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 2,000 บาท