คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันแสงซินโครตรอน เพื่อดำรงตำแหน่งแทนชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

        บัดนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดังรายนามต่อไปนี้

ประธาน

board1
รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
 

กรรมการโดยตำแหน่ง

 
  1. Dr.Veerapong
รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

 

 

phasit
รศ. ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผู้แทน) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน)

 
         

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
   B4
นายชาตรี สุวรรณิน
อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

  B5
รศ. นพ.กำจร ตติยกวี
ข้าราชการบำนาญ
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

B6
น.สพ.นพพร วายุโชติ
อาสาสมัคร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด โครงการหลวง 
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
 
   B7
นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)  
B8
รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ
ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน) 
   
         

 

กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

     
   director
ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(มิ.ย. 2559 – ปัจจุบัน)
   
     

หมายเหตุ ท่านสามารถติดตามข้อมูลประวัติคณะกรรมการแต่ละท่านได้โดยคลิกที่รูปของคณะกรรมการแต่ละท่าน


ประวัติคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
board1

1. รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม อายุ 58 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก ศัลยแพทย์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. Dr.Veerapong

2. รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อายุ 63 ปี

วุฒิการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นิวเคลียร์ฟิสิกส์) Kent State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
phasit

3. รศ. ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ อายุ 54 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก D. (Building Studies), สาขาการบริหารโครงการ (Project Management),Concordia University, Montreal, Canada.

ประวัติการทำงาน

 • ประธานสาขาการบริหารโครงการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผู้อำนวยการ และผู้ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
B4

4. นายชาตรี สุวรรณิน อายุ 63 ปี

วุฒิการศึกษา

 • น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • Postgrauate Diploma in English Laws (Contract) University of Bristol, U.K.  

ประวัติการทำงาน

 • รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
 • อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
 • อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
 • อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด
B5

5. รศ. นพ.กำจร ตติยกวี อายุ 63 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองอธิการบดีด้านบริหารบุคคลและการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ข้าราชการบำนาญ
B6

6. น.สพ.นพพร วายุโชติ อายุ 68 ปี

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการบริหาร เครือเบทาโกร

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • อาสาสมัคร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด โครงการหลวง
B7

7. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์ อายุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด
B8

8. รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Horticulture) Oregon State University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ
director

9. ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Electronic & Electrical Engineering), University of Birmmingham, U.K.

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

การเข้าประชุมคณะกรรมการจะมีการกำหนดขึ้นล่วงหน้าในการประชุมแต่ละครั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ จะมีการประชุมโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย และงานเลขานุการการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองประเด็นและรายละเอียดเรื่องต่างๆ ก่อนที่นำเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ


ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการทุกชุด (ยกเว้นคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น)
ประธานอนุกรรมการ 5,000 บาท
อนุกรรมการ 4,000 บาท
 
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 2,000 บาท
Attachments:
Download this file (1. อนุกรรมการตรวจสอบ.pdf)1. อนุกรรมการตรวจสอบ.pdf99 kB181 Downloads
Download this file (2. อนุกรรมการความปลอดภัย.pdf)2. อนุกรรมการความปลอดภัย.pdf334 kB147 Downloads
Download this file (3. อนุกรรมการบริหารงานบุคคล.pdf)3. อนุกรรมการบริหารงานบุคคล.pdf79 kB179 Downloads
Download this file (4. อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผสซ..pdf)4. อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผสซ..pdf298 kB133 Downloads
Download this file (5. อนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง.pdf)5. อนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง.pdf90 kB137 Downloads
Download this file (6. อนุกรรมการ CERN-DESY-GSI FAIR.pdf)6. อนุกรรมการ CERN-DESY-GSI FAIR.pdf118 kB140 Downloads
Download this file (7. อนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ (IAC).pdf)7. อนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ (IAC).pdf525 kB140 Downloads
Download this file (การเข้าประชุมของคณะกรรมสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf)การเข้าประชุมของคณะกรรมสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf70 kB71 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 55.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 55.pdf33 kB179 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 56.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 56.pdf32 kB176 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 57.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 57.pdf32 kB179 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 58.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 58.pdf25 kB185 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 59.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 59.pdf35 kB199 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 60.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 60.pdf34 kB219 Downloads
Go to top