คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันแสงซินโครตรอน เพื่อดำรงตำแหน่งแทนชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

        บัดนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดังรายนามต่อไปนี้

ประธาน

IMG 6437

รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม

 

กรรมการโดยตำแหน่ง

 
 


ทานสรฤกษrm

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน)

 


Anan2 re

รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ส.ค. 2564 – ปัจจุบัน) 

 
         

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
 

 IMG 6441

นายชาตรี สุวรรณิน
เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และรองอัยการสูงสุด 
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

  

IMG 6434

รศ. นพ.กำจร ตติยกวี
อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

 
 

 IMG 6414

นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)  

 

IMG 6420

รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ
ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)  

 
 rattikorn yimnirun2

ศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ 
คณบดี สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี
(ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน)

  PictureRm

ศ. ดร. สุภา หารหนองบัว
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน)

 
 

 

 

 

 

 
 

 

กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

     
 

 CEO Saroj 2

รศ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน)

   
     

หมายเหตุ ท่านสามารถติดตามข้อมูลประวัติคณะกรรมการแต่ละท่านได้โดยคลิกที่รูปของคณะกรรมการแต่ละท่าน


ประวัติคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
IMG 6437

1. รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม อายุ 60 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก ศัลยแพทย์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1112

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทานสรฤกษrm

2. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Doctor of Philosophy University of Cambridge, The United Kingdom
 • Postdoctoral fellow University of Colorado Health Science Center, The United States of America

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการและเลขานุการร่วม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1112

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anan2 re

3. รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อายุ 52 ปี

วุฒิการศึกษา

 • rer.nat (Computational Chemistry)

ประวัติการทำงาน

 •  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1112

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMG 6441

4. นายชาตรี สุวรรณิน อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

 • น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • Postgrauate Diploma in English Laws (Contract) University of Bristol, U.K.  

ประวัติการทำงาน

 • รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
 • อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
 • อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
 • อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และรองอัยการสูงสุด

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1112

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMG 6434

5. รศ. นพ.กำจร ตติยกวี อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองอธิการบดีด้านบริหารบุคคลและการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1112

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMG 6414

6. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์ อายุ 66 ปี

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1112

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMG 6420

7. รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ อายุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Horticulture) Oregon State University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

หมายเลขโทรศัพท์    0 4421 7040 ต่อ 1112

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 rattikorn yimnirun2

 8. ศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ อายุ 52 ปี

วุฒิการศึกษา

 • พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2544       Ph.D. (Materials Science and Engineering) The Pennsylvania State University.

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน           สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี
 • พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2560      สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2552      ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากองค์การมหาชน

 • คณบดี สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 7040 ต่อ 1112

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PictureRm

 9. ศ. ดร. สุภา หารหนองบัว อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

 • พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2544       Doctorate in Natural Sciences (Chemistry) University of Innsbruck, สาธารณรัฐออสเตรีย
 • พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538       วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536       วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน           กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557      หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากองค์การมหาชน

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 7040 ต่อ 1112

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CEO Saroj 2

10. รศ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ อายุ 50 ปี

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Physics), University of Illinois at Chicago, U.S.A

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุรวิวัฒน์
 • กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารโครงการ Thai Space Consortium

หมายเลขโทรศัพท์  0 4421 7040 ต่อ 1111

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

การเข้าประชุมคณะกรรมการจะมีการกำหนดขึ้นล่วงหน้าในการประชุมแต่ละครั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ จะมีการประชุมโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย และงานเลขานุการการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองประเด็นและรายละเอียดเรื่องต่างๆ ก่อนที่นำเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ

 


 

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการทุกชุด (ยกเว้นคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น)
ประธานอนุกรรมการ 5,000 บาท
อนุกรรมการ 4,000 บาท
 
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 2,000 บาท
Attachments:
Download this file (1. คณะกรรมการตรวจสอบ.pdf)1. คณะกรรมการตรวจสอบ.pdf346 kB439 Downloads
Download this file (2. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล.pdf)2. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล.pdf317 kB452 Downloads
Download this file (3. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง.pdf)3. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง.pdf357 kB392 Downloads
Download this file (4. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผสซ.pdf)4. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผสซ.pdf105 kB531 Downloads
Download this file (5. คณะอนุกรรมการ CERN-DESY-GSI FAIR.pdf)5. คณะอนุกรรมการ CERN-DESY-GSI FAIR.pdf151 kB377 Downloads
Download this file (6. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ (IAC).pdf)6. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ (IAC).pdf848 kB397 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 55.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 55.pdf33 kB609 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 56.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 56.pdf32 kB616 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 57.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 57.pdf32 kB611 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 58.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 58.pdf25 kB531 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 59.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 59.pdf35 kB565 Downloads
Download this file (การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 60.pdf)การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 60.pdf34 kB540 Downloads
Download this file (การเข้าประชุมของคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf)การเข้าประชุมของคณะกรรมการ พ.ศ. 2561.pdf26 kB541 Downloads
Download this file (การเข้าประชุมของคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)การเข้าประชุมของคณะกรรมการ พ.ศ. 2562.pdf26 kB613 Downloads
Download this file (การเข้าประชุมของคณะกรรมการ พ.ศ. 2563.pdf)การเข้าประชุมของคณะกรรมการ พ.ศ. 256327 kB451 Downloads
Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล