การประเมินโครงการ และจัดสรรเวลาการเข้าใช้แสงซินโครตรอน ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม

เมื่อการพิจารณาข้อเสนอโครงการเสร็จสิ้น และมีการจัดสรรเวลาการเข้าใช้แสงแล้ว

สำนักงานบริการผู้ใช้จะแจ้งผลการประเมินโครงการ และช่วงเวลาที่ได้รับการจัดสรร ทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยหัวหน้าโครงการจะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าใช้บริการแสงและแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าทำการทดลองมายังสถาบันฯ ก่อนเข้ามาทำการทดลอง (ผู้ที่จะเข้ามาทำการทดลองต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ใน list of participants who will perform the experiment ใน Beamtime Application)

เนื่องจากเวลาที่จัดสรรให้มีจำกัด ผู้ใช้บริการที่ได้รับการจัดสรรเวลาการเข้าใช้บริการ ควรวางแผนการทำการทดลองอย่างรัดกุม เพื่อให้การทดลองมีประสิทธิภาพ

ก่อนถึงเวลาการเข้าทำการทดลองจริง จะมีการฝึกอบรมผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการครั้งแรกเพื่อให้รู้หลักการเบื้องต้น และมีความคุ้นเคยกับเครื่องมือต่างๆ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับการประสานจากสำนักงานบริการผู้ใช้

svst3st4


123456891011 1011121รายงานความพงพอใจ2562


Go to top