หลังจากทำการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องส่งรายงานผลการเข้าใช้บริการใน 3 รูปแบบ ดังนี้

1. End of run report คือ การรายงานผลการเข้าใช้บริการ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ทาง www.slri.or.th โดยผู้ใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  (ใน web base form) หลังจากทำการทดลองเสร็จ ณ ห้องรับรองผู้ใช้ (User Lounge) 

2. Experimental report คือ รายงานผลการทดลองที่ได้จากการใช้บริการ โดยสามารถกรอกข้อมูลในระบบ beamtime application system ผ่าน www.slri.or.th ซึ่งสามารถทำได้เมื่อผู้ใช้บริการทำการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว 14 วัน 

3. Progress report คือ รายงานความก้าวหน้าของผลงานวิจัย (publication) ที่ได้จากการปฏิบัติการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม  โดยขอให้ผู้ใช้บริการระบุแหล่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ว่าปฏิบัติการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม )

และกรณีที่ผู้วิจัยมีความร่วมมืออื่นๆ กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน กรุณาให้ข้อมูลในกรณีที่เสนอขอใช้แสงซินโครตรอนประเภท continue project ใน www.slri.or.th

ในกรณีที่ท่านพบปัญหาในการรายงานผลการทดลองกรุณาติดต่อผู้ประสานงานโดยตรงได้ที่ โทร.044-217-040 ต่อ 1603-1605 

(การส่งรายงานผลการทดลอง "Experimental report" จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาและประเมินโครงการแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการและจัดสรรเวลาการเข้าใช้แสงซินโครตรอนในรอบต่อไป)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

svst3st4


123456891011 1011121รายงานความพงพอใจ2562


Go to top