สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ฝึกอบรมเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ 2553 สถาบันได้ยกระดับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระดับอาเซียน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

          1. การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน (ASEAN Workshop)

          2. การอบรมการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน การฝึกปฏิบัติทดลองด้วยแสงซินโครตรอน และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

          3. ค่ายแสงซินโครตรอน (Synchrotron Science Camp) ประกอบด้วย ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน   (ASEAN Synchrotron Science Camp) และค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ (Synchrotron Science Camp for Science Teachers)

        4. การจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน (Annual User Meeting)

    5. การจัดประชุมวิชาการ (Conference)

           โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2562 ดังแสดงในรูปที่ 1

รปท 1 จำนวนผเขารวมกจกรรม ปงบประมาณ 2547 2562

  รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547-2562

 

ทั้งนี้จะมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน
            ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา สถาบันได้เริ่มจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนด้วยเทคนิคเฉพาะทาง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่นักวิจัย อาจารย์ หรือนักศึกษาที่กำลังทำงานวิจัยหรือสนใจเทคนิคนั้นๆ โดยสถาบันฯได้มีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน จำนวนทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ดังนี้

1) AWSAXS: ASEAN Workshop on Small Angle X-ray Scattering
2) AWPESM: ASEAN Workshop on Photoemission Electron Spectroscopy and Microscopy
3) AWXIC: ASEAN Workshop on XANES Simulations and In-situ XAS Experiments for Catalysis Researches
4) AWIR: ASEAN Workshop on Infrared Spectroscopy and Imaging
5) AWXRF: ASEAN Workshop on X-ray Fluorescence
6) AWPX: ASEAN Workshop on Protein Crystallography
7) ACXAS: ASEAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy (ACXAS)
8) AWX: ASEAN Workshop on X-ray Absorption Spectroscopy

            ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนในแต่ละปี ดังแสดงในรูปที่ 2 และมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจากกลุ่มประเทศอาเซียน ดังแสดงในรูปที่ 3 และสามารถจำแนกผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ตามกลุ่มประเทศ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมฯ ดังแสงในรูปที่ 4

 รปท 2 จำนวนผเขาอบรมระดบอาเซยน ปงบประมาณ 2553 2562

 รูปที่ 2   แผนภูมิแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2562

 รปท 3 จำนวนผเขาอบรมชาวอาเซยน ปงบประมาณ 2553 2562

 รูปที่ 3   แผนภูมิแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมชาวอาเซียน ที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2562

                                         รปท 4 จำนวนผเขาอบรมจำแนกตามกลมประเทศ ปงบประมาณ 2553 2562

รูปที่ 4   แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมระดับอาเซียนจำแนกตามกลุ่มประเทศ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2562

 

2.การอบรมการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน การฝึกปฏิบัติทดลองด้วยแสงซินโครตรอน และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

          เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนรุ่นใหม่ ๆ รวมถึงการอบรมเพื่อให้เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ซึ่งสถาบันฯ จะดำเนินการโดยตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  โดยจัดขึ้นที่สถาบันฯ  และเดินทางไปยังสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ได้รับการจัดสรรเวลาเข้าใช้ประโยชน์ ได้มีโอกาสฝึกอบรมการทดลอง  การวางแผนการทดลอง  และรับคำแนะนำจากผู้รับผิดชอบแต่ละระบบลำเลียงแสง  ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าอบรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547-2561  ดังแสดงในรูปที่ 5

รปท 5 จำนวนผเขาอบรมประยกตใชแสงซนโครตรอน ปงบประมาณ 2547 2562

รูปที่ 5 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้เข้าอบรมการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน การฝึกปฏิบัติทดลองด้วยแสงซินโครตรอน และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547-2562

 

3.ค่ายแสงกาซินโครตรอน (Synchrotron Science Camp) ประกอบด้วย ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนระดับอาเซียน (ASEAN Synchrotron Science Camp) และค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ (Synchrotron Science Camp for Science Teachers) โดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาและนักวิจัยจบใหม่ และกลุ่มครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.1 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอน    

             สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนรุ่นใหม่ และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องซินโครตรอนให้กับนิสิต นักศึกษา และนักวิจัยใหม่ โดยเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547  และในในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเตรีมตัวเข้าสู่สมาคมอาเซียน และเป็นการสร้างความร่วมมือระเรื่องงานวิจัยระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน สถาบันได้เยกระดับจากค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม เป็น ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก  ดังแสดงในรูปที่ 6  และแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมชาวอาเซียน ดังแสงดในรูปที่ 7 

รปท 6 จำนวนผเขารวมคายวทยาศาสตร ปงบประมาณ 2547 2562

รูปที่ 6 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอน ปีงบประมาณ 2547-2562

รปท 7 จำนวนผเขารวมคายวทยาศาสตรชาวอาเซยน ปงบประมาณ 2555 2562

รูปที่ 7 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายซินโครตรอนชาวอาเซียน ปีงบประมาณ 2555-2562

3.2 กิจกรรมค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ (Synchrotron Science camp for Science Teachers)

            กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์หลักอยู่ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาผ่านการบรรยายและการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการทำวิจัย ทั้งนี้การถ่ายทอดความรู้นี้จะช่วยครูที่ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการสร้างกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในอนาคต

             กิจกรรมค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์นี้เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2553 สถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากครั้งแรกจนถึงปี พ.ศ. 2562  ดังแสดงในรูปที่ 8 และในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 39 คน

รปท 9 จำนวนผเขารวมคายคร ปงบประมาณ 2554 2562

รูปที่ 8 แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 - 2562

 

4.การจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน (Annual User Meeting)

          สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้แสงซินโครตรอนประจำปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพาอรายงานสถานะปัจจุบันของห้องปฏิบัติการแสงสยาม ความก้าวหน้าในการสร้าง ติดตั้ง และให้บริการของระบบลำเลียงแสงซินโครตรอน และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน ได้ระดมความคิดเห็นต่อการให้บริการของสถาบันฯ เป็นต้น โดยมีผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2562 ดังแสดงในรูปที่ 9

รปท 10 จำนวนผเขารวมการประชมกลมผใช ปงบประมาณ 2550 2562

รูปที่ 9 แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2562

 

5.การจัดประชุมวิชาการ (Conference)

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการภูมิภาคเอเชีย สำหรับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy 2019 (ACXAS2019)) ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนในสาขาวิจัยต่าง ๆ มีเวทีในระดับนานาชาติ  ในการนำเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่าง ๆ  รวมถึงการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายงานวิจัยด้านเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy: XAS) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

           โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) และ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  ทั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มการบรรยายและนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy: XAS) ดังนี้

               1) Earth sciences

               2) Environmental and biological sciences

               3) Energy materials

               4) Catalysts

               5) Electrical, magnetic, and optical materials

               6) Graphene, DLC, and carbon-based materials

               7) Relevant and combined techniques

          ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมชาวไทยและชาวต่างชาติ  รวมทั้งสิ้นจำนวน 147 คน  โดยในส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานวิจัยนำเสนอในรูปแบบบรรยาย(Oral Presentation) จำนวน 22 คน และ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 57 คน  

รปท 11จำนวนผเขารวมการประชมวชาการ ACXAS2019

รูปที่ 10 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ACXAS แยกตามกลุ่มประเทศ

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
โดย ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1602-1605

svst3st4


123456891011 1011 13


Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล