สถิติโครงการวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอน (ปีงบประมาณ 2546-2562)

สถาบันฯ ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 ถึงปัจจุบัน ได้มีจำนวนโครงการวิจัยที่เข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน จากหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา กลุ่มประเทศอาเซียน/ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน และภาคอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 3,000 โครงการ โดยภาพรวมมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยแสดงดังรูปที่ 1

222222

สถิติผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน (User Statistic)

ในการใช้บริการแสงซินโครตรอน ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม มีจำนวนนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าใช้บริการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 - 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดังแสดงในรูปที่ 2

333333

การจำแนกจำนวนผู้ใช้แสงซินโครตรอน ในแต่ละปีงบประมาณ (แบบไม่นับซ้ำในปีเดียวกัน) เปรียบเทียบกับ จำนวนผู้ใช้แสงซินโครตรอนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546- 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังนี้ 

55555

สถิติการใช้บริการแสงซินโครตรอนจำแนกโครงการวิจัยที่เข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน ตามเทคนิคประจำปีงบประมาณ 2546 - 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 4

 

666666

การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเป็นโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ โครงการจากประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน และจากกลุ่มประเทศอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 545 โครงการ

 

       

ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2562  

ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร โทร 044-217-040 ต่อ 1605

svst3st4


123456891011 101112 2


Go to top