สถิติโครงการวิจัยที่ใช้บริการแสงซินโครตรอน (ปีงบประมาณ 2546-2563)

สถาบันฯ ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 ถึงปัจจุบัน ได้มีจำนวนโครงการวิจัยที่เข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน จากหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา กลุ่มประเทศอาเซียน/ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน และภาคอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 4,000 โครงการ โดยภาพรวมมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยแสดงดังรูปที่ 1

223344

สถิติผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน (User Statistic)

ในการใช้บริการแสงซินโครตรอน ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม มีจำนวนนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าใช้บริการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 - 2563 (18 ปีย้อนหลัง) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวนมาหหว่า 4,600 คน ทั้งนี้ สามารถแสดงจำนวนผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน 5 ปี ย้อนหลัง ดังนี้ 

334466

แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนจำนวนข้อเสนอโครงการขอเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 จำนวนรวม 557 โครงการ โดยจำแนกตามกลุ่มคลัสเตอร์งานวิจัย

445566

หมายเหตุ ข้อมูลการเปิดให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละระบบลำเลียงแสง ดังแสดงในรูปที่ 4

5555555

จากการเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  จำนวน 557 โครงการ สามารถจำแนกผู้ใช้แสงซินโครตรอนตามภูมิภาคที่เข้าใช้บริการ รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6

565656

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถิติโครงการวิจัยที่ใช้บริการแสงซินโครตรอน ประจำปีงบประมาณ 2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

vvvv

จำนวนโครงการวิจัยที่ใช้บริการแสงซินโครตรอน ณ ปีงบประมาณ 2564 รายงานจำนวนโครงการประจำเดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

ฟฟฟฟฟฟฟ

 จำนวนผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  

จำนวนรวม 264 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน จากในประเทศไทย จำนวน 236 คน จากกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 22 คน และประเทศอื่นๆ 6 คน

***หมายเหตุ จำนวนผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนชาวต่างชาติ จำนวน 28 คน เป็นเพียงการนับจำนวนจากข้อมูลหัวหน้าโครงการซึ่งไม่ได้เดินทางมายังสถาบันฯ ด้วยตนเอง เนื่องจากนโยบาย mail-in service

88888888

ข้อมูล ณ วันที่  5 เมษายน 2564  

ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร โทร 044-217-040 ต่อ 1605

svst3st4


123456891011 101112113


Go to top