สถิติโครงการวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอน (ปีงบประมาณ 2546-2563)

สถาบันฯ ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 ถึงปัจจุบัน ได้มีจำนวนโครงการวิจัยที่เข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน จากหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา กลุ่มประเทศอาเซียน/ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน และภาคอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 4,000 โครงการ โดยภาพรวมมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยแสดงดังรูปที่ 1

G1

สถิติผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน (User Statistic)

ในการใช้บริการแสงซินโครตรอน ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม มีจำนวนนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าใช้บริการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 - 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยจำแนกข้อมูลรายงานโดยรายละเอียด ดังนี้

  1. จำนวนผู้ใช้แสงซินโครตรอน (real users) ต่อปีแบบไม่นับซ้ำ (หากมีการเข้าใช้บริการมากกว่า 1 ครั้งในปีเดียวกัน)
  2. จำนวนผู้ใช้แสงซินโครตรอนจากกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN users)
  3. จำนวนผู้ใช้แสงซินโครตรอนสะสม (accumulated)

G2

การแสดงสถิติจำนวนโครงการที่เข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จำแนกตามการใช้งานของแต่ละระบบลำเลียง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม ประจำปีงบประมาณ 2546 - 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 3

G3

หมายเหตุ ข้อมูลการเปิดให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละระบบลำเลียงแสง ดังแสดงในรูปที่ 4

G4

การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเป็นโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ โครงการจากประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน และจากกลุ่มประเทศอื่นๆ ประจำปีงบประมาณปัจจุบัน 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 379 โครงการ 

G5

จากการเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 379 โครงการ สามารถจำแนกผู้ใช้แสงซินโครตรอนตามภูมิภาคที่เข้าใช้บริการ รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6

G6

 

ข้อมูล ณ วันที่  23 เมษายน 2563

ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร โทร 044-217-040 ต่อ 1605

svst3st4


123456891011 1011121รายงานความพงพอใจ2562


Go to top