bl7.2

         ระบบลำเลียงแสง 7.2 Macromolecular Crystallography (BL7.2W: MX) เป็นระบบลำเลียงแสงที่ออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในย่านรังสีเอกซ์พลังงานสูง สำหรับการศึกษาหาโครงสร้างสามมิติของโปรตีนและโมเลกุลอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับอะตอม โดยอาศัยเทคนิค X-ray crystallography

Picture11

แสงซินโครตรอนในย่านรังสีเอกซ์พลังงานสูง ผลิตได้จากอุปกรณ์แทรกที่เรียกว่า แม่เหล็กแบบเหนี่ยวนำยิ่งยวด (6.5-Tesla Superconducting wavelength shifter, SWLS) ซึ่งติดตั้งอยู่ในวงกักเก็บอิเล็กตรอน (Storage ring) แสงซินโครตรอนดังกล่าว จะผ่านมายังระบบลำเลียงแสงส่วนหน้าของ BL7.2W: MX (Front-end, FE) ซึ่งมีอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดแสง (Heat Absorber, ABS) และช่องเปิด (Slits) ให้แสงเดินทางผ่านเข้าสู่ระบบลำเลียงแสง จากนั้นแสงจะถูกปรับให้ขนานไปในทางเดียวกันโดยกระจกปรับขนาน (Collimating Mirror, CM) และเข้าสู่อุปกรณ์คัดเลือกพลังงาน (Si (111) Double-Crystal Monochromator, DCM) ทำให้แสงมีคุณสมบัติเป็น Monochromatic beam และผ่านกระจกปรับโฟกัส (Focusing Mirror, FM) ก่อนเข้าสู่ปลายสถานีทดลอง (End-station) ซึ่งมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Goniometer สำหรับติดผลึกโปรตีนตัวอย่าง และอุปกรณ์หัววัด (Detector) อยู่ตอนท้าย ใช้ในการตรวจวัดความเข้มของรังสีเอกซ์ที่เลี้ยวเบนออกจากผลึกโปรตีน ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ต่อไป

 

mx end station

 

ข้อมูลเชิงเทคนิค

Technique

Macromolecular crystallography

Radiation source

6.5-Tesla superconducting wavelength shifter

Photon energy

5-18 keV

Flux 

1.15x1011 photons /second at 100 mA (@12.658 keV)

Sample

Protein crystals

End-station

mardtb single-axis goniometer system

Cryogenic system

100K with Oxford Cryosystems: 700 series cryostream nitrogen cooler

Detector

marCCD  with 165 mm in diameter (21,000 mm2)

Crystal-to-detector distance

Up to 390 mm

ขั้นตอนการศึกษาโครงสร้างสามมิติของโปรตีน

ในการศึกษาโครงสร้างสามมิติของโปรตีนที่สนใจด้วยเทคนิค Protein Crystallography จำเป็นต้องเตรียมตัวอย่างผลึกโปรตีน (Protein Crystal) ซึ่งทางสถาบันฯ มีห้องปฏิบัติการตกผลึก ที่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในขั้นตอนการตกผลึก จากสารละลายโปรตีนบริสุทธิ์ (Purified Protein) ก่อนที่จะนำผลึกไปยิงด้วยรังสีเอ็กซ์ที่สถานีทดลอง และเก็บข้อมูลการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่ออกจากผลึกโปรตีน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการหาโครงสร้างสามมิติของโปรตีนชนิดนั้นต่อไป

 

structure determination

 

 

การประยุกต์ใช้

เทคนิค MX เป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการศึกษาโครงสร้างสามมิติของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาออกแบบตัวยาใหม่ การพัฒนาเอนไซม์ที่มีความสำคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ และการศึกษากลไกต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

ตัวอย่างโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์เบต้าแลกตาเมสจากแบคทีเรียที่ก่อโรควัณโรค (สีเขียว) ทำปฏิกิริยากับสารประกอบคลาวูลาเนต (สีเหลือง) ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาปฏิชีวนะ 

blac clavulanate1

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างสามมิติของโปรตีนที่คล้ายกัน อาจช่วยบ่งชี้บริเวณที่เข้าทำปฏิกิริยา และนำไปสู่การค้นพบกลไกการทำงานที่สำคัญของโปรตีนที่ไม่ทราบชนิด

1549

ที่มา : Cruz-Migoni, A. et al. (2011) A Burkholderia pseudomallei toxin inhibits helicase activity of translation factor elF4A. Science. 334 (6057): 821-4.

 

สถาบันฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบลำเลียงแสง BL7.2W: MX ทดสอบ Commissioning แล้วเสร็จ และทดลองใช้งานจริงที่ปลายสถานีทดลอง เมื่อปลายปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International Year of Crystallography, IYCr 2014) และในปัจจุบัน สถาบันฯ ได้เปิดให้บริการ BL7.2W: MX แล้ว นับได้ว่า BL7.2W: MX เป็นเครื่องมือสำคัญและจะมีบทบาทในการเพิ่มศักยภาพของการศึกษาวิจัยทางด้านผลึกศาสตร์ และรองรับงานวิจัยทางด้านชีววิทยาโครงสร้าง (Structural Biology) ในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

 

iycr

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  BL7.2W: MX

โทร. 044 217 040

โทรสาร 044 217 047

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

100K with Oxford Cryosystems: 700 series cryostream nitrogen cooler

Menu BL7.2W: MX

ระบบลำเลียงแสงที่ 7.2W: MX

         ระบบลำเลียงแสง 7.2 Macromolecular Crystallography...

ปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ 2014

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และสหภาพสากลแห่งผลึกศาสตร์ (IUCr) ไ...

การประยุกต์ใช้ MX

โครงสร้างสามมิติของเอนไซม์เบนโซฟีโนนซินเทสจากเปลือกมังคุด

          สารประกอบแซนโทน เป็นสารกลุ่มฟีนอล ซึ่งมีรายงานวิจัยว่าอนุพันธ์ของ...

โครงสร้างสามมิติของเอนไซม์อัลโดคีโตรีดักเดสในข้าวขาวดอกมะลิ 105

          ข้าวหอมมะลิ เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในไทย มีลักษณะกลิ่นหอ...

โครงสร้างสามมิติของเอนไซม์แอสปาร์ทิลทีอาร์เอ็นเอซินทิเทสจากแบคทีเรีย Helicobacter pylori

          โปรตีนเป็นเป็นสารชีวโมเลกุลซึ่งมีความสำคัญในเ...

การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากเห็ดรับประทานได้

เล็กตินเป็นสารโปรตีนหรือไกลโคโปรตีนที่มีความจำเพาะคล้ายแอนติบอดีที่ทำให้เกิดการจับกลุ่มของเซลล์แต่ไ...

การศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์แมนแนนเนส

แมนแนนเนสเป็นเอนไซม์ในกลุ่มไกลโคซิลไฮโดรเลส (GH26) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเร่งปฏิกริยาการย่อยน้ำตาลสาย...

kmslrikmslri2


11
bl1 1
bl1 2
bl1 3
bl2 2 2
bl3 2
bl4 1
b5 1W 3
b5 2 2
b5 3 3
b6
bl7 2
bl8


p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

 


stap
training

3g