bl3.2U new

 


bl3.2PES

ระบบลำเลียงแสงที่ 3.2Ua:PES เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนในย่านของ Vacuum Ultra-Violet (VUV) ถึง Soft X-ray (40 - 1040  eV) เพื่อการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์บริเวณพื้นผิวของวัสดุโดยอาศัยเทคนิค Photoelectron Emission Spectroscopy (PES)

ปัจจุบันสถานีทดลองของระบบลำเลียงแสงเปิดให้บริการใน 2 เทคนิคหลักคือ

 1. X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)

 2. Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

นอกจากนี้สถานีทดลองยังเปิดให้บริการเทคนิคการทดลองและวิเคราะห์ทางพื้นผิวของวัสดุที่หลากหลาย อาทิเช่น 

  • Soft X-ray Absorption Spectroscopy
    • Total Electron Yield (TEY)
    • Total Fluorescence Yield (TFY) 
  • Auger Electron Spectroscopy (AES)
  • Low Energy Electron Diffraction (LEED)
  • การปลูกฟิล์มบางด้วยเทคนิค Molecular Beam Epitaxy (MBE) และ Electron Beam Evaporation


XPS            ARPES

ติดต่อระบบลำเลียงแสงและบุคลากร

หัวหน้าส่วนงานระบบลำเลียงแสง : ดร. ฮิเดกิ นากาจิม่า

โทรศัพท์ : +44(0)217-040 ต่อ 1658

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 รายชื่อ  ตำแหน่ง  โทรศัพท์  e-mail
ดร.ฮิเดกิ  นากาจิม่า หัวหน้าส่วนงานระบบลำเลียงแสง 1482

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.รัชฎาภรณ์  ทรัพย์เรืองเนตร นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1409

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.ศรายุทธ  ตั้นมี นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1476

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สุรเชษฐ์  รัตนสุพร นักวิทยาศาตร์ประจำห้องปฏิบัติการ 1658

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วัชรพล  เจนปิยพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ 1658

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วารสารอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบลำเลียงแสง


[1] P. Songsiriritthigul, B. Kjornrattanawanich, A. Tong-on and H. Nakajima, Nucl. Instr. and Methods in Phys. Res. A 582, 100 (2007), Proceedings of the 14th National Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation - SRI 2007. [
Science Direct]

[2] H. Nakajima, A. Tong-on, N. Sumano, K. Sittisard, S. Rattanasuporn, C. Euaruksakul, R. Supruangnet, N. Jearanaikoon, P. Photongkam, N. Chanlek and P. Songsiriritthigul, J. Phys.: Conf. Ser. 425, 132020 (2013), Proceedings of the 11th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation - SRI2012. [IOP]

[3]  H. Nakajima, S. Chaichuay, P. Sudmuang, S. Rattanasuporn, W. Jenpiyapong, R. Supruangnet, N. Chanlek and P. Songsiriritthigul, AIP conference Proceedings 1741, 020040 (2016) - SRI 2015. [AIP]


More detailed information is available in English web.

 


bl3.2PEEM

ระบบลำเลียงแสง 3.2Ub เปิดใช้งานเมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 ให้บริการแสงซินโครตรอนในย่านรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (soft x-ray) เพื่อใช้ในการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบโฟโตอิมิสชั่น - Photoemission Electron Microscopy (PEEM) ซึ่งเป็นเทคนิควิเคราะห์พื้นผิวขั้นสูง ที่นำโฟโต้อิเล็กตรอนที่หลุดจากตัวอย่าง มาเร่งให้เคลื่อนที่ผ่านเลนส์และโฟกัสบนฉากเรื่องแสง และได้ภาพพื้นผิวของตัวอย่างออกมา คอนทราสท์ (contrast) บนภาพที่ได้เกิดจากความแตกต่างของโฟโต้อิเล็กตรอนที่หลุดจากตัวอย่างเพราะ 1) ลักษณะรูปทรงบนพื้นผิว และ 2) ปริมาณการดูดกลืนแสงบนแต่ละบริเวณของพืนผิวแตกต่างกัน จึงสามารถศึกษาชนิดและสถานะทางเคมีของธาตุองค์ประกอบ รวมถึงลักษณะโครงสร้างทางกายภาพรอบอะตอมของธาตุที่สนใจ บนบริเวณนั้นของภาพได้ โดยวิเคราะห์คอนทราสท์ที่เปลี่ยนแปลงตามค่าพลังงานโฟตอนที่ฉายบนตัวอย่าง คล้ายกับ เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์

กล้องจุลทรรศ์ที่ใช่บันทึกภาพคือ Spectroscopic Photoemission and Low Energy Electron Microscope (SPELEEM หรือ LEEM-III equipped with an imaging energy analyzer) ของบริษัท Elmitec GmbH ซึ่งใช้สำหรับศึกษาพื้นผิวของตัวอย่างซึ่งมีพื้นผิวที่เรียบนำไฟฟ้า หรือ ตัวอย่างขนาดเล็กซึ่งบนพื้นพื้นผิวที่เรียบนำไฟฟ้าตัวอย่าง ด้วยเทคนิค Photoemission Electron Microscopy (PEEM) และ Low Energy Electron Microscopy (LEEM)

 

ข้อมูลทางเทคนิค

Radiation Source:   Plana Halbach-type undulator U60, 41 periods
 0.5467 Tesla at gap 26.5mm
Monochromator:   Varied Line Spacing Plane Grating Monochromator (VLS-PGM)
Photon Energy:   40-160eV and 220-1040eV
     Beam size at samle positon:   800 μm x 100 μm (HxV)
Resolving Power:   ΔE/E =10-5 at 1x1010 ph/s
End Station:   Spectroscopic Photoemission and Low Energy Electron Microscope (SPELEEM)  
 Manufactured by Elmitec GmbH
Imaging Modes:   1. Real space imaging e.g. X-PEEM, UV-PEEM, MEM and bright/dark field LEEM     
 2. Reciprocal space imaging e.g. PEEAD, PED, LEEM and μ-LEEM
 3. Energy dispersion e.g. XPS, EELS
Field of View:   2-100 μm (for real space imaging)
Pressure Condition:   UHV (ultra-high vacuum) < 10-9 mbar
Temperature Variation:   From room temperature upto 1600°C

เจ้าหน้าที่ประจำ

  1. ดร.ชนรรค์ เอื้อรักสกุล - นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง
  2. น.ส.ทิพย์อุษา วงศ์พินิจ - นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม: ดร.ชนรรค์ เอื้อรักสกุล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BL3.2a PES

สถานีทดลอง BL3.2U: PES/PEEM

สถานีทดลอง BL3.2U: PES/PEEM

  ระบบลำเลียงแสงที่ 3.2Ua:PES เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนในย่านของ Vacuum Ultra-Violet (VUV) ถึง Soft X-ray...

หลักการพื้นฐาน

หลักการพื้นฐาน

หลักการทดลอง           Photoelectron Emission Spectroscopy (PES) เป็นกลุ่มเทคนิคการทดลองเพื่อใช้วิเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติบริเวณพื้นผิวของวัสดุโดยอาศัยหลักการจากปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก (Photoelectric effect) (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก...

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งกำเนิดแสง (Source) Plana Halbach-type undulator (Danfysik : U60)  ขนาดความเข้มสนามแม่เหล็ก 0.5467...

การเตรียมตัวอย่าง

การเตรียมตัวอย่าง

สถานีทดลองย่อย XPS   เปิดให้บริการหลักสำหรับเทคนิค XPS และ XAS สถานีทดลองนี้ประกอบไปด้วย Electron energy analyser...

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ผลการทดลอง           การวิเคราะห์ผลการทดลองสามารถทำได้ด้วยโปรแกรมพื้นฐานเช่น Avantage, Igor Pro หรือ Origin โดยทางระบบลำเลียงแสงได้ติดตั้งโปรแกรม Advantage...

ผลงานตีพิมพ์

 2019 "Electrooxidation of formic acid enhanced by surfactant-free palladium nanocubes...

kmslrikmslri2


11
bl1 1
bl1 2
bl1 3
bl2 2 2
bl3 2
bl4 1
b5 1W 3
b5 2 2
b5 3 3
b6
bl7 2
bl8


p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

 


stap
training

3g