โลโกใหม1 page1 h1

ระบบลำเลียงแสงที่ 5.2 จัดสร้างภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีร่วมวิจัย มทส. - นาโนเทค - สซ. เพื่อการใช้แสงซินโครตรอน โดยบุคลากรจากทั้งสามองค์กรจะใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในการวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน

 

วีดีโอแนะนำระบบลำเลียงแสงที่ 5.2

แนะนำบมไลน   

   สถานีทดลองเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy หรือ XAS) นั้นใช้สำหรับการศึกษาโครงสร้างสสารในระดับอะตอม สามารถวิเคราะห์สถานะทางเคมี และโครงสร้างโดยรอบของอะตอมที่สนใจได้ ไม่ว่าจะเป็น ความยาวพันธะ ลักษณะการจัดเรียงตัว หรือชนิดของอะตอมรอบข้าง เทคนิคนี้ไม่ทำลายสารตัวอย่างและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้หลายสาขา เช่น วัสดุศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม และโบราณคดี ซึ่งเทคนิคดังกล่าวสามารถวิเคราะห์สารตัวอย่างได้ทั้งในสภาวะของแข็งและของเหลว 

รูปที่ 2 ภาพถ่ายระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง มทส. – นาโนเทค – สซ. ณ สถานะปัจจุบัน

 

page1 h2

BL5 Spec

 
   รูปที่ 3 แสดง absortion edge ที่สามารถวัดได้ที่ BL5.2

*** ในกรณีของการวัดธาตุ Ga จะสามารถวัดสเปกตรัมได้นั้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของอะตอม Ga ในสารตัวอย่าง

 
page1 h3
Ex.spectrum 1 new Ex.spectrum 2 new
 
Ex.spectrum 3 new
 
page1 h4


สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

เลขที่ 111 อาคารสิริธรวิชโชทัย  ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0442170440   ต่อเบอร์โทรภายใน

ดร.พินิจ กิจขุนทด ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 5.2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1406
ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงที่ 5.2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1486
นายสมบูรณ์ทรัพย์ รอดพร นักวิจัยผู้ช่วย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1662,1663
นางสาวธัญญ์ชยา ชุบขุนทด นักวิจัยผู้ช่วย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SUT NANOTEC SLRI

ระบบลำเลียงแสงที่ 5.2: XAS

ระบบลำเลียงแสงที่ 5.2: XAS

ระบบลำเลียงแสงที่ 5.2 จัดสร้างภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีร่วมวิจัย มทส. - นาโนเทค - สซ. เพื่อการใช้แสงซินโครตรอน โดยบุคลากรจากทั้งสามองค์กรจะใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในการวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน...

หลักการของเทคนิค XAS

หลักการของเทคนิค XAS

  คือ เทคนิคการตรวจสอบคุณสมบัติของสาร โดยอาศัยการกระตุ้นอะตอมด้วยรังสีเอ็กซ์ที่มีความยาวคลื่นเหมาะสม เมื่ออะตอมของสารตัวอย่างถูกกระตุ้น คลื่นพลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะเกิดการแกว่ง และเกิดปฏิกิริยากับสนามพันธะของอิเล็กตรอนภายในอะตอม ส่งผลให้อิเล็กตรอน เหล่านั้นได้รับพลังงานกระตุ้น และเคลื่อนย้ายตำแหน่ง...

ข้อมูลจากเทคนิค XAS บอกอะไร/ตัวอย่างงานวิจัย

ข้อมูลจากเทคนิค XAS บอกอะไร/ตัวอย่างงานวิจัย

          1. ช่วง X-ray Absorption Near Edge Structure (XANES) ปรากฎในสเปกตรัมของสัญญาณ...

ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ

ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ

     - ดาวน์โหลดสารมาตรฐานที่วัดโดยระบบลำเลียงแสง 5.2     - โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (Demeter:XAS Data Processing and...

Supporting Instruments

Supporting Instruments

  อุปกรณ์สนับสนุน (Supporting Instruments) In-situ Heating Cell for Transmission mode...

ซินโครตรอนตรวจสอบโลหะหนักตกค้างในพืชผลทางการเกษตร

ซินโครตรอนตรวจสอบโลหะหนักตกค้างในพืชผลทางการเกษตร

             โลหะหนักถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิต เช่นการผลิตพลาสติก พีวีซี...

kmslrikmslri2


11
bl1 1
bl1 2
bl1 3
bl2 2 2
bl3 2
bl4 1
b5 1W 3
b5 2 2
b5 3 3
b6
bl7 2
bl8


p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

 


stap
training

3g