แมนแนนเนสเป็นเอนไซม์ในกลุ่มไกลโคซิลไฮโดรเลส (GH26) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเร่งปฏิกริยาการย่อยน้ำตาลสายยาวซึ่งพบมากในหัวบุกและกากมะพร้าว ซึ่งผลิตภัณฑ์จากการเร่งปฏิกริยาสามารถผลิตน้ำตาลโมเลกุลต่ำซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม ซึ่งมีประโยชน์ในเชิงมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบการเกษตร

คณะวิจัยสามารถผลิตเอนไซม์ที่บริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Bacillus licheniformis และทดสอบคุณสมบัติการเร่งปฏิกริยาที่สภาวะต่างๆ พบว่า เอนไซม์สามารถเร่งปฏิกริยาได้ดีในสภาวะที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้จริงในวงการอุตสาหกรรม

เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจกลไกการเร่งปฏิกริยาให้ดีขึ้น จึงได้เตรียมผลึกเอนไซม์ดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และเก็บข้อมูลการหักเหรังสีเอกซ์โดยเครื่อง X-ray diffractometer ณ ปลายสถานีทดลอง Macromolecule Crystallography (MX) ของสถาบันวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ซึ่งแบบแผนการหักเหรังสีเอกซ์ได้ที่ระดับความแยกแยะ 2.3 อังสตรอม ได้ถูกนำไปประมวลผลเพื่อหากลุ่มสมมาตร และขนาด unit cell ของผลึกซึ่งสามารถหาเฟสเริ่มต้นเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ในเบื้องต้น

            alt                       alt

                           รูป 1 ผลึกเอนไซม์แมนแนนเนส                                    รูป 2 แบบแผนการหักเหรังสีเอกซ์       


 

                                                                 alt

                                                         รูป 3 แผนภาพความหนาแน่นอิเล็กตรอน     


คณะผู้วิจัย

ศศิธร ลาภบุญเรือง ดร.ชมภูนุช ส่งสิริฤทธิกุล และดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน)
ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล (สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)
Prof. Dr. Dietmar Haltrich (BOKU, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria)
บัญชา บูรณะบัญญัติและ รศ.ดร. มณฑารพ ยมาภัย (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

เอกสารอ้างอิง

1) Yamabhai M, Buranabanyat B, Jaruseranee N, Songsiriritthigul C. Efficient E. coli expression systems for the production of recombinant β-mannanases and other bacterial extracellular enzymes. (2011) Bio Bugs. 2:1, 1-5.

2) Songsiriritthigul, C., Lapboonrueng, S., Roytrakul, S., Haltrich, D., & Yamabhai, M. (2011). Crystallization and Preliminary Crystallographic Analysis of β-Mannanase from Bacillus licheniformis. Acta Cryst. F67: 217–220.

3) Lapboonrueng, S., Songsiriritthigul, C., Tanthanuch, W., Roytrakul, S., Haltrich, D., & Yamabhai, M. (2011). Structural analysis of β-mannanase from Bacillus licheniformis. Proceeding of The 3rd BMB International Conference “From Basic to Translational Researches for a Better Life”; The Empress Convention Centre, Chiangmai, Thailand, 6th-8th April, 2011.

4) Songsiriritthigul C, Buranabanyat B, Haltrich D, Yamabhai M. Efficient recombinant expression and secretion of a thermostable GH26 mannan endo-1,4-β-mannosidase from Bacillus licheniformis in Escherichia coli. (2010) Microb Cell Fact. 9(20). doi:10.1186/1475-2859-9-20.

5) Buranabanyat B., Yamabhai M. & Songsiriritthigul C. Expression and Characterization of Endo-Mannanase from Bacillus licheniformis DSM13 and  Bacillus subtilis 168. International Meeting, Bio-ethanol: Status and Future, Hanoi University of Technology, Hanoi, Vietnam, 25th-27th March, 2009.

6) Yamabhai M, Emrat S, Sukasem S, Pesatcha P, Jaruseranee N, Buranabanyat B. Secretion of recombinant Bacillus hydrolytic enzymes using Escherichia coli expression systems (2008). J. Biotechnol. 133(1): 50–7.

7) Songsiriritthigul C., Buranabanyat B., Lapboonrueng S., & Yamabhai M. Expression, Purification and Crystallization of Endo-1,4-β-mannanase from Bacillus licheniformis. Third Annual Symposium of Protein Society of Thailand “Frontiers in Protein Research”. Bangkok, Thailand, 27th-28th August, 2008.

 
 

       

Menu BL7.2W: MX

ระบบลำเลียงแสงที่ 7.2W: MX

         ระบบลำเลียงแสง 7.2 Macromolecular Crystallography...

ปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ 2014

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และสหภาพสากลแห่งผลึกศาสตร์ (IUCr) ไ...

การประยุกต์ใช้ MX

โครงสร้างสามมิติของเอนไซม์เบนโซฟีโนนซินเทสจากเปลือกมังคุด

          สารประกอบแซนโทน เป็นสารกลุ่มฟีนอล ซึ่งมีรายงานวิจัยว่าอนุพันธ์ของ...

โครงสร้างสามมิติของเอนไซม์อัลโดคีโตรีดักเดสในข้าวขาวดอกมะลิ 105

          ข้าวหอมมะลิ เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในไทย มีลักษณะกลิ่นหอ...

โครงสร้างสามมิติของเอนไซม์แอสปาร์ทิลทีอาร์เอ็นเอซินทิเทสจากแบคทีเรีย Helicobacter pylori

          โปรตีนเป็นเป็นสารชีวโมเลกุลซึ่งมีความสำคัญในเ...

การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากเห็ดรับประทานได้

เล็กตินเป็นสารโปรตีนหรือไกลโคโปรตีนที่มีความจำเพาะคล้ายแอนติบอดีที่ทำให้เกิดการจับกลุ่มของเซลล์แต่ไ...

การศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์แมนแนนเนส

แมนแนนเนสเป็นเอนไซม์ในกลุ่มไกลโคซิลไฮโดรเลส (GH26) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเร่งปฏิกริยาการย่อยน้ำตาลสาย...

kmslrikmslri2


11
bl1 1
bl1 2
bl1 3
bl2 2 2
bl3 2
bl4 1
b5 1W 3
b5 2 2
b5 3 3
b6
bl7 2
bl8


p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

 


stap
training

3g


Go to top