การวิเคราะห์ผลการทดลอง

          การวิเคราะห์ผลการทดลองสามารถทำได้ด้วยโปรแกรมพื้นฐานเช่น Avantage, Igor Pro หรือ Origin โดยทางระบบลำเลียงแสงได้ติดตั้งโปรแกรม Advantage ซึ่งเป็นโปรแกรมลิขสิทธิบนคอมพิวเตอร์ของสถานีทดลอง ผู้ใช้บริการสามารถขอเข้าใช้โปรแกรมดังกล่าวได้ที่สถานีทดลอง นอกจากนี้ทางหัวหน้าส่วนงานระบบลำเลียงแสง (ดร.ฮิเดกิ นากาจิมา) ยังได้พัฒนา Macro บน MS Excel สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดได้ตาม link ด้านล่าง

      Peakfit Avantage Au4f1

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม Avantage

   PTexcelmacro2

      Excel curvefit

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใข้ Macro บนโปรแกรม MS Excel 

PTpeaks

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Igor 

 

 

ดาว์นโหลด macro สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล xps และ xas 

https://github.com/heitler/xps-excel-macro

BL3.2a PES

สถานีทดลอง BL3.2U: PES/PEEM

สถานีทดลอง BL3.2U: PES/PEEM

  ระบบลำเลียงแสงที่ 3.2Ua:PES เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนในย่านของ Vacuum Ultra-Violet (VUV) ถึง Soft X-ray...

หลักการพื้นฐาน

หลักการพื้นฐาน

หลักการทดลอง           Photoelectron Emission Spectroscopy (PES) เป็นกลุ่มเทคนิคการทดลองเพื่อใช้วิเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติบริเวณพื้นผิวของวัสดุโดยอาศัยหลักการจากปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก (Photoelectric effect) (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก...

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งกำเนิดแสง (Source) Plana Halbach-type undulator (Danfysik : U60)  ขนาดความเข้มสนามแม่เหล็ก 0.5467...

การเตรียมตัวอย่าง

การเตรียมตัวอย่าง

สถานีทดลองย่อย XPS   เปิดให้บริการหลักสำหรับเทคนิค XPS และ XAS สถานีทดลองนี้ประกอบไปด้วย Electron energy analyser...

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ผลการทดลอง           การวิเคราะห์ผลการทดลองสามารถทำได้ด้วยโปรแกรมพื้นฐานเช่น Avantage, Igor Pro หรือ Origin โดยทางระบบลำเลียงแสงได้ติดตั้งโปรแกรม Advantage...

ผลงานตีพิมพ์

 2019 "Electrooxidation of formic acid enhanced by surfactant-free palladium nanocubes...

kmslrikmslri2


11
bl1 1
bl1 2
bl1 3
bl2 2 2
bl3 2
bl4 1
b5 1W 3
b5 2 2
b5 3 3
b6
bl7 2
bl8


p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

 


stap
training

3g


Go to top