แหล่งกำเนิดแสง (Source)

Plana Halbach-type undulator (Danfysik : U60)

 ขนาดความเข้มสนามแม่เหล็ก 0.5467 T 
 ระยะห่างระหว่างขั้วแม่เหล็ก 26.5 - 70 mm
 ความยาวของอันดูเลเตอร์ (Total length) 2.460 m
 คาบของอันดูเลเตอร์ (Undulator period) 60 mm
 จำนวณคาบ (Number of period) 41 period

 

 


Visio-update Layout_new

แผนภาพแบบจำลองอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ของระบบลำเลียงแสง

 

  • ช่วงพลังงานของแสง (Photon energy) : 40 – 160 และ 220 – 1040 eV
  • ความสามารถในการคัดแยกของแสง (Resolving power) : E/ΔE ~ 10,000 ที่ flux 1x1010 ph/s
  • ระบบคัดเลือกพลังงานแสง (Monochromator): เกรตติ้งชนิด Varied Line Spacing Plane Grating Monochromator (VLS-PGM) จำนวน 3 ชิ้น

 

 เกรตติ้ง (Grating) ช่วงพลังงาน
 G#1 (600 lines/mm) 40 - 160 eV
 G#2 (1200 lines/mm) 220 - 650 eV
 G#3 (2400 lines/mm) 440 - 1040 eV

 

ขนาดความเข้มหรือฟลักซ์ของแสง (Photon flux) : 1.0 x 1010 photons/s/100 mA ที่ตำแหน่งตัวอย่าง 

 ADC U60 02x10mrad eng dc0xx

โฟตอนฟลักซ์จากเกรตติ้งโดยการคำนวณด้วยโปรแกรม SPECTRA

 

ขนาดของลำแสงที่ตำแหน่งสถานีทดลอง (Beam size) : 

 ตำแหน่งทดลอง

ขนาดของลำแสง (Beam size)

สูง (H) x กว้าง (V)

 XPS  0.1 mm x 0.1 mm
 ARPES  0.3 mm x 0.1 mm

*100 ไมครอน สำหรับเทคนิค AES

 beamsize

ขนาดลำแสงที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของสถานีทดลอง

 

สถานีทดลอง

Schematic diagram v4

แผนภาพสถานีทดลองที่ 3.2Ua:PES 

 

BL3.2a PES

สถานีทดลอง BL3.2U: PES/PEEM

สถานีทดลอง BL3.2U: PES/PEEM

  ระบบลำเลียงแสงที่ 3.2Ua:PES เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนในย่านของ Vacuum Ultra-Violet (VUV) ถึง Soft X-ray...

หลักการพื้นฐาน

หลักการพื้นฐาน

หลักการทดลอง           Photoelectron Emission Spectroscopy (PES) เป็นกลุ่มเทคนิคการทดลองเพื่อใช้วิเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติบริเวณพื้นผิวของวัสดุโดยอาศัยหลักการจากปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก (Photoelectric effect) (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก...

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งกำเนิดแสง (Source) Plana Halbach-type undulator (Danfysik : U60)  ขนาดความเข้มสนามแม่เหล็ก 0.5467...

การเตรียมตัวอย่าง

การเตรียมตัวอย่าง

สถานีทดลองย่อย XPS   เปิดให้บริการหลักสำหรับเทคนิค XPS และ XAS สถานีทดลองนี้ประกอบไปด้วย Electron energy analyser...

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ผลการทดลอง           การวิเคราะห์ผลการทดลองสามารถทำได้ด้วยโปรแกรมพื้นฐานเช่น Avantage, Igor Pro หรือ Origin โดยทางระบบลำเลียงแสงได้ติดตั้งโปรแกรม Advantage...

ผลงานตีพิมพ์

 2019 "Electrooxidation of formic acid enhanced by surfactant-free palladium nanocubes...

kmslrikmslri2


11
bl1 1
bl1 2
bl1 3
bl2 2 2
bl3 2
bl4 1
b5 1W 3
b5 2 2
b5 3 3
b6
bl7 2
bl8


p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

 


stap
training

3g


Go to top