การดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมีการ จัดอบรบเชิงปฏิบัติการต่างๆ สำหรับผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

20160902 1

001 20160817 152911

                เป็นการจัดอบรบสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการแสงซินโครตรอนใหม่ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการเข้ามาใช้ในเทคนิคต่างๆ โดยผู้ที่เป็นวิทยากรจะเป็นกลุ่มนักวิจัยในแต่ละสถานีทดลองที่เปิดการอบรมและผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเปิดอบรบ 2 ช่วงคือเดือนมกราคม และ ช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี


20160902 2

002 20160817 153022

                เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนอีกด้วย โดยการจัดอบรมดังกล่าวจะมีการเชิญวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆสำหรับผู้ที่เคยใช้บริการแสงซินโครตรอนมาแล้ว


20160902 4

003 20160817 153112

เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับวิชาการดอทคอม โดยเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมปลายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา3 วัน


20160902 5

004 20160817 153201

เป็นค่ายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 ปริญญาโท และปริญญาเอกที่มีความสนใจด้านแสงซินโครตรอน โดยเป็นการปูพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอนและมีการแยกกลุ่มทำปฏิบัติการจริงในแต่ละเทคนิคตามความสนใจของผู้เข้าร่วมระยะเวลาของการทำกิจกรรมทั้งหมด 5 วัน


20160902 6

005 20160817 153251

เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนสู่ครู เพื่อถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์ต่อเยาวชนต่อไป ระยะเวลาของการทำกิจกรรมทั้งหมด 5 วัน

kmslrikmslri2


11
bl1 1
bl1 2
bl1 3
bl2 2 2
bl3 2
bl4 1
b5 2 2
b5 3 3
b6
bl7 2
bl8


p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

 


stap
training

3g


Go to top