การศึกษาลูกปัดไทยโบราณอายุ 1300-2000 ปี

ลูกปัดแก้วโบราณสีแดงที่มีอายุประมาณ 1300-2000 ปี เป็นมรดกโลกที่สำคัญ ซึ่งถูกค้นพบในบริเวณชายฝั่งตะวันตก ทางตอนใต้ของประเทศไทย ในจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและระนอง


                   alt        alt

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาธาตุทองแดง (Copper) ในลูกปัดแก้ว ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดสีแดงในลูกปัด ด้วยแสงซินโครตรอนย่านพลังงานรังสีเอ็กซ์และเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy)  พบว่า ธาตุทองแดงส่วนหนึ่งเป็นอะตอมของโลหะที่อยู่รวมกันเป็นผลึก มีขนาดในระดับนาโน และอีกส่วนหนึ่งเป็นอะตอมที่มีประจุบวกหนึ่งกระจายตัวอยู่ในเนื้อแก้ว นอกจากนี้ยังพบว่าโครงสร้างอะตอมและสถานะทางเคมีของธาตุทองแดงในลูกปัดแก้วโบราณของประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกันมากกับลูกปัดแก้วโบราณของประเทศอิตาลีที่มีอายุประมาณ 600-700 ปี


งานวิจัยนี้นับเป็นงานวิจัยแรกที่นำแสงซินโครตรอนมาใช้วิเคราะห์ตัวอย่างโบราณคดีที่ค้นพบในประเทศไทย   ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการทำลูกปัดแก้วในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนและทางตอนใต้ของประเทศไทย และเป็นข้อพิสูจน์หนึ่งที่แสดงถึงการถ่ายทอดอารยธรรมจากการติดต่อค้าขายไปมาทางทะเลระหว่างดินแดนในสองทวีปที่มีมาช้านาน


ผลงานวิจัยของ วันทนา คล้ายสุบรรณ์ (1), พิศุทธิ์ ดารารัตน์(2-3), ญาติมา ทองคำ(4), สรพงษ์ พงษ์กระพันธุ์ (2),กฤษณ์ วันอินทร์ (2)   
(1) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) (2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(3) กองทัพบก (4) มหาวิทยาลัยศิลปากร
* R. Arletti, S. Quartieri, G. Vezzalini, et al., J. Non-crystalline Solids 354 (2008),4962-4969
 

bl8

apply-bl8
bl82

สิ่งแวดล้อม

การใช้พืชบำบัดสารมลพิษในดินโดยกระบวนการ Phytoremediation การใช้ความสามารถของพืชเพื่อบำบัดสารมลพิษเพื่อลดอันตราย ทั้งในดิน น้ำ และอากาศนั้น เป็นการบำบัดที่มีค่าดำเนินการต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ได้สำรวจบริเวณเหมืองสังกะสี ที่...

การแพทย์

การศึกษาองค์ประกอบของธาตุในก้อนนิ่วจากไตของมนุษย์ โรคนิ่วไตเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบมากทั่วโลก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ การมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ การทำงานของไตเสื่อมลง และอาจร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ชนิดของนิ่วมีด้วยกันหลายชนิด...

มรดกวัฒนธรรม

การศึกษาลูกปัดไทยโบราณอายุ 1300-2000 ปี ลูกปัดแก้วโบราณสีแดงที่มีอายุประมาณ 1300-2000 ปี เป็นมรดกโลกที่สำคัญ ซึ่งถูกค้นพบในบริเวณชายฝั่งตะวันตก ทางตอนใต้ของประเทศไทย ในจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและระนอง...

Go to top