สาขา

การประยุกตใช้สถานีทดลองที่ SLRI

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 

ศึกษา สถานะออกซิเดชันและโครงสร้างในระดับอะตอมของธาตุจากตารางธาตุได้มากกว่า 57 ธาตุ ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพื้นฐานทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาได้อย่างกว้างขวาง

สิ่งแวดล้อม

1.วิเคราะห์ธาตุได้ทั้งในตัวอย่างดินและน้ำ เช่น ธาตุฟอสฟอรัสในดิน กำมะถันในน้ำเสีย เพื่อช่วยในกระบวนการจัดการดินและน้ำ รวมถึงการบำบัดของเสีย

2.วิเคราะห์สถานะเคมีของธาตุโลหะที่ตกค้าง(มีปริมาณน้อย)ในสิ่งแวดล้อม เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท

3.วิเคราะห์ธาตุโลหะตกค้างในบรรยายากาศในรูปของฝุ่นละอองหรือ smog ได้

บรรพชีวินวิทยา

วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างธาตุบางชนิดในฟอสซิล หิน ดิน หรือตัวอย่างที่มีความสำคัญทางด้านธรณีวิทยา

การเกษตร

1.ศึกษาตัวอย่างดินและน้ำที่มีผลจำเพาะต่อการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ

2.ศึกษาและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสภาพดินจากแหล่งเสื่อมโทรมไปเป็นแหล่งเพาะปลูก เช่น การศึกษารูปแบบและโครงสร้างของฟอสฟอรัสที่พืชสามารถนำไปใช้ได้เปรียบเทียบกันสองแหล่ง การตรวจวัดธาตุหรือสารพิษที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของพืช เป็นต้น

3.พัฒนาคุณภาพปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างปุ๋ยที่พืชนำไปใช้ได้ง่าย

การแพทย์

1.วิเคราะห์ สารเคมีบางชนิดในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหรืออาการผิดปกติ, สารประกอบบางชนิดที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ของการเกิดโรค เช่น สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม

2.วิเคราะห์สารประกอบบางชนิดที่ใช้รักษาโรคหรือเป็นอาหารเสริม โดยต้องมีธาตุองค์ประกอบที่ตรวจวัดได้ เช่น วิตามิน เกลือแร่ อาหารเสริมธาตุเหล็ก สังกะสี

โบราณคดี

1.   วิเคราะห์ธาตุให้สีในแก้วโบราณ

2. วิเคราะห์องค์ประกอบสำริดโบราณ

3. วิเคราะห์องค์ประกอบในเครื่องเคลือบ กระเบื้อง เครื่องปั้นดินเผาโบราณ

4. จำแนกแยกแยะของโบราณบางชนิดจากของเลียนแบบ

5. ศึกษาและสืบเสาะหาที่มาและแหล่งผลิตทางประวัติศาสตร์ของวัตถุทางโบราณคดี

bl8

apply-bl8
bl82

สิ่งแวดล้อม

การใช้พืชบำบัดสารมลพิษในดินโดยกระบวนการ Phytoremediation การใช้ความสามารถของพืชเพื่อบำบัดสารมลพิษเพื่อลดอันตราย ทั้งในดิน น้ำ และอากาศนั้น เป็นการบำบัดที่มีค่าดำเนินการต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ได้สำรวจบริเวณเหมืองสังกะสี ที่...

การแพทย์

การศึกษาองค์ประกอบของธาตุในก้อนนิ่วจากไตของมนุษย์ โรคนิ่วไตเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบมากทั่วโลก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ การมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ การทำงานของไตเสื่อมลง และอาจร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ชนิดของนิ่วมีด้วยกันหลายชนิด...

มรดกวัฒนธรรม

การศึกษาลูกปัดไทยโบราณอายุ 1300-2000 ปี ลูกปัดแก้วโบราณสีแดงที่มีอายุประมาณ 1300-2000 ปี เป็นมรดกโลกที่สำคัญ ซึ่งถูกค้นพบในบริเวณชายฝั่งตะวันตก ทางตอนใต้ของประเทศไทย ในจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและระนอง...

Go to top