bl8

apply-bl8
bl82

สิ่งแวดล้อม

การใช้พืชบำบัดสารมลพิษในดินโดยกระบวนการ Phytoremediation การใช้ความสามารถของพืชเพื่อบำบัดสารมลพิษเพื่อลดอันตราย ทั้งในดิน น้ำ และอากาศนั้น เป็นการบำบัดที่มีค่าดำเนินการต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ได้สำรวจบริเวณเหมืองสังกะสี ที่...

การแพทย์

การศึกษาองค์ประกอบของธาตุในก้อนนิ่วจากไตของมนุษย์ โรคนิ่วไตเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบมากทั่วโลก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ การมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ การทำงานของไตเสื่อมลง และอาจร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ชนิดของนิ่วมีด้วยกันหลายชนิด...

มรดกวัฒนธรรม

การศึกษาลูกปัดไทยโบราณอายุ 1300-2000 ปี ลูกปัดแก้วโบราณสีแดงที่มีอายุประมาณ 1300-2000 ปี เป็นมรดกโลกที่สำคัญ ซึ่งถูกค้นพบในบริเวณชายฝั่งตะวันตก ทางตอนใต้ของประเทศไทย ในจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและระนอง...

Go to top