การใช้พืชบำบัดสารมลพิษในดินโดยกระบวนการ Phytoremediation
 
การใช้ความสามารถของพืชเพื่อบำบัดสารมลพิษเพื่อลดอันตราย ทั้งในดิน น้ำ และอากาศนั้น เป็นการบำบัดที่มีค่าดำเนินการต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

altalt

งานวิจัยนี้ได้สำรวจบริเวณเหมืองสังกะสี ที่ อ. แม่สอด จ. ตาก พบว่ามีต้นว่านมหากาฬที่สามารถเจริญอยู่รอดได้ จึงนำมาวิเคราห์หาโลหะแคดเมียมและสังกะสี ในส่วนต่างๆ ด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์

altalt

ผลการวิเคราะห์พบว่ามีการสะสมของสังกะสีและแคดเมียมในต้นว่านมหากาฬ ดังนั้นต้นว่านมหากาฬสามารถนำมาบำบัดสังกะสีได้ และต้องเก็บเกี่ยวภายในเวลา 2 เดือน หรือก่อนที่จะทิ้งใบ เพื่อป้องกันการละลายกลับสู่สิ่งแวดล้อม จากผลการทดลอง ทำให้ทราบถึงกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสะสมโลหะแคดเมียมและสังกะสี ในต้นว่านมหากาฬ ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการนำพืชในกลุ่มว่านหรือพืชหัว ไปใช้ในการพื้นฟู สภาพดินปนเปื้อนโลหะหนัก และใช้ในการศึกษาการสะสมโลหะหนัก โดยพืชชนิดอื่นหรือโลหะชนิดอื่นได้

bl8

apply-bl8
bl82

สิ่งแวดล้อม

การใช้พืชบำบัดสารมลพิษในดินโดยกระบวนการ Phytoremediation การใช้ความสามารถของพืชเพื่อบำบัดสารมลพิษเพื่อลดอันตราย ทั้งในดิน น้ำ และอากาศนั้น เป็นการบำบัดที่มีค่าดำเนินการต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ได้สำรวจบริเวณเหมืองสังกะสี ที่...

การแพทย์

การศึกษาองค์ประกอบของธาตุในก้อนนิ่วจากไตของมนุษย์ โรคนิ่วไตเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบมากทั่วโลก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ การมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ การทำงานของไตเสื่อมลง และอาจร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ชนิดของนิ่วมีด้วยกันหลายชนิด...

มรดกวัฒนธรรม

การศึกษาลูกปัดไทยโบราณอายุ 1300-2000 ปี ลูกปัดแก้วโบราณสีแดงที่มีอายุประมาณ 1300-2000 ปี เป็นมรดกโลกที่สำคัญ ซึ่งถูกค้นพบในบริเวณชายฝั่งตะวันตก ทางตอนใต้ของประเทศไทย ในจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและระนอง...

Go to top