สรุปข้อคิดเห็นจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

แหล่งที่มา 

ข้อเสนอแนะ

1. ผลสำรวจความพึงพอใจ พ.ศ. 2562

1.1 ในเวลากลางคืนควรอนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ หรือไฟส่องสว่างได้เอง เนื่องจากช่วงเวลา 2 ทุ่ม มีผู้ใช้บริการฯ จำนวนมาก

1.2 ควรมีบริการห้องรักษาพยาบาล เพื่อรองรับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลควรเพิ่มหัวข้อการแสดงความคิดเห็น

1.4 ควรลดระยะเวลาการทดสอบให้รวดเร็วขึ้น โดยอาจจะมีการคิดอัตราพิเศษขึ้นมา 3-5 เท่าของอัตราปกติ

1.5 ควรเพิ่มจำนวนวันในการจัดอบรม การประยุกต์ใช้เทคนิค XAS

1.6 การบรรยายในช่วงที่มีการใช้ศัพท์เทคนิค วิทยากรควรอธิบายความหมายของศัพท์ และลดความเร็วในการบรรยายลง

1.7 เนื้อหาในการบรรยายบางส่วนมีเนื้อหาที่ละเอียดและลึกซึ้ง วิทยากรควรบรรยายเนื้อหาพื้นฐาน ก่อนการลงละเอียดที่ลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจไปพร้อม ๆ กับวิทยากร

1.8 ควรจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม Workshop ไม่เกินกลุ่มย่อยละ 10 คน

2. ผลสำรวจความพึงพอใจ พ.ศ. 2563

2.1 ควรลดขั้นตอนการขอเข้าใช้อุปกรณ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ

2.2 ห้องรับรองควรมีป้ายภาษาอังกฤษแนวปฏิบัติการใช้บริการ สำหรับผู้รับบริการต่างชาติ

2.3 ควรมีคู่มือรายละเอียดการใช้บริการ สำหรับผู้รับบริการรายใหม่

2.4 ในส่วนการรับบริการของภาคเอกชน ควรปรับปรุงการส่งผลวิเคราะห์ หรือรายงานผลให้มีระยะเวลาที่สั้นลง

2.5 ในส่วนการรับบริการของภาคเอกชน ควรตกลงเงื่อนไขและราคาให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายก่อนเสนอราคา และปรับปรุงการแก้ไขเอกสารทางการเงินให้มีความรวดเร็วขึ้น โดยให้ตรวจสอบชื่อที่อยู่ในการจัดส่งรายงานผลวิเคราะห์ให้ถูกต้อง

svst3st4


123456891011 1011 13


Go to top