สรุปข้อคิดเห็นประชุมจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

และการประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ประจำปี พ.ศ. 2562

 

แหล่งที่มา  ข้อเสนอแนะ
1.ผลสำรวจความพึงพอใจ พ.ศ. 2561  1.1 สถาบันฯ ควรปรับปรุงขั้นตอนการอนุมัติการขอใช้บริการให้มีความรวดเร็ว และกำหนดวันที่ผ่านการอนุมัติเพื่อเข้าใช้บริการอย่างชัดเจน
1.2 สถาบันฯ ควรเพิ่มจำนวนชั่วโมงการเข้าใช้บริการให้มีความเหมาะสมกับงานวิจัย
1.3 สถาบันฯ ควรปรับปรุงอัตราค่าบริการให้มีความเหมาะสมไม่สูงจนเกินไป
1.4 สถาบันฯ ควรเพิ่มการให้บริการด้านการแปรผลการทดลอง เพื่อช่วยผู้ใช้บริการที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำการทดลอง
1.5 สถาบันฯ ควรปรับปรุงระยะเวลาการรายงานผลการทดลองให้มีความรวดเร็ว และกำหนดวันส่งมอบรายงานผลการทดลองอย่างชัดเจน
1.6 สถาบันฯ ควรเพิ่มระยะเวลาการจัดฝึกอบรม Synchrotron Radiation Application จาก 1 วัน เป็น 2 วัน โดย 1 วัน สำหรับการอบรมเนื้อหา และ 1 วันสำหรับการปฏิบัติจริงและซักถาม
1.7 สถาบันฯ ควรจัดเนื้อหาการอบรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเช่น กลุ่มนักศึกษา กลุ่มเอกชน และกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และเพิ่มความหลากหลายทั้งเนื้อหาวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริง
1.8 ส่วนใหญ่ผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษา ดังนั้นสถาบันฯ ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานศึกษา/มหาวิทยาลัยเว็บไซต์ของสถาบันฯ หรือผ่านทางอีเมล์
2.การประชุมกลุ่มผู้ใช้ฯ พ.ศ. 2562 กลุ่มวัสดุศาสตร์ (Material Science)   2.1 ขอให้สถาบันฯ ปรับปรุงระบบ Beamtime Proposal Submission ให้มีระบบที่เสถียรมากขึ้นและง่ายต่อการ Submit มากขึ้น พร้อมทั้งระบุสถานะของ Proposal ว่าถึงขั้นตอนใด
2.2 สถาบันฯ ควรมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Beamline สารมาตรฐาน แนวทางและขั้นตอนการเตรียมตัว ก่อนเข้ามาใช้บริการแสง
2.3 สถาบันฯ ควรจัดสรรให้แต่ละระบบลำเลียงแสงมีเครื่องมือสนับสนุนอย่างเพียงพอในการเตรียมตัวอย่าง
2.4 นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ ควรเพิ่มบทบาทในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อสถาบันฯ มีศูนย์กลางสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ควรจัดการอบรมวิเคราะห์ผลให้กับผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนเพิ่มขึ้น
2.5 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ควรปรับปรุงคุณภาพการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในสถาบันฯ การให้บริการร้านอาหารช่วงวันหยุดหรือนอกเวลาราชการ และห้องพักให้เช่าสำหรับผู้ใช้แสงภายในสถาบัน เป็นต้น
3.การประชุมกลุ่มผู้ใช้ฯ พ.ศ. 2562 กลุ่มชีวภาพ (Bio-Science)  3.1 สถาบันฯ ควรสนับสนุนการเตรียมตัวอย่างด้านชีวภาพ เช่น การเตรียมโปรตีน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Analytical Lab) รวมถึงการจัดเตรียมซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง (Process Data)
3.2 ในระบบลำเลียงแสงที่ 7.2W การจัดเตรียมซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง (Process Data) มีความซับซ้อนและซอฟแวร์ที่ผู้ใช้บริการใช้และชำนาญมีความแตกต่างกัน ดังนั้น สถาบันฯ ควรเตรียมซอฟแวร์ที่มีความหลากหลายให้กับผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน
3.3 สถาบันฯ ควรเพิ่มเครื่องมือที่ใช้ระหว่างการเตรียมตัวอย่าง เช่น อุปกรณ์กระบอกตวง เครื่องชั่ง ตู้เย็น เครื่องปั่น เครื่องทำน้ำแข็ง PH indicator เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบนาโน (Nano drop) โดยอยากให้มีที่เก็บตัวอย่างหรือที่เก็บผลึกโปรตีน, SEC สำหรับ SAXS และอยากได้ที่ใส่สารตัวอย่าง (Sample holder) ที่ใช้งานง่ายกว่านี้ รวมถึงมีความต้องการเครื่องมือตัดชิ้นเนื้อที่ระบบลำเลียงแสง
3.4 นักวิทยาศาสตร์มีการสอนใช้เทคนิคการวิเคราะห์แตกต่างกันทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน
3.5 สถาบันฯ ควรจัดการจัดอบรมด้านชีวภาพให้ผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนที่มีความสนใจตรงกัน
3.6 สถาบันฯ ควรรายงานผลการได้รับปริมาณรังสีส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนทราบ

svst3st4


123456891011 1011 13


Go to top