slri2

ครม. สัญจรโคราช ได้ผล!! พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการที่ประเทศไทยจะมีเครื่องซินโครตรอนใหม่ ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม โดยให้ซินโครตรอน จัดทำรายละเอียดโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  เร่งผลักดันนวัตกรรมด้านการแพทย์ งานวิจัยโบราณคดีเชิงนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงงานวิจัยวัสดุขั้นสูงจากภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนงานด้านเกษตรและอาหาร หวังสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศได้ถึง 41,000 ล้าน/ปี

 

รศ.นพ.สรนต ศลธรรมรองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกล่าวว่า “แสงซินโครตรอนนั้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน ทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุศาสตร์ โบราณคดี สิ่งแวดล้อม และรวมถึงภาคอุตสาหกรรม หากประเทศไทยมีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนรุ่นใหม่ พลังงานที่ 3 GeV จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านพลังงาน ความเข้มแสง ตลอดจนระบบลำเลียงแสงที่เพิ่มขึ้น จะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางการวิจัย ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน”

 

 

 

ศ.น.ท.ดร.สราวฒ สจตจรศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  กล่าวว่า “เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งเดียวในประเทศไทยไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน แต่ด้วยในปัจจุบัน การใช้งานของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนรองรับงานวิจัยได้จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยวัสดุขั้นสูงจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงงานทางด้านการแพทย์ จึงทำให้การวิจัยและพัฒนาที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศถูกจำกัดในวงแคบ และเป็นโอกาสที่ดียิ่งของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ขนาด 3 GeV และห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป”

 

 

 

 แบบเครองซนโครตรอนเครองใหม 2

เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่มีระดับพลังงาน 3GeV เป็นเครื่องกำเนิดแสงที่มีพลังงานแสงสูงขึ้นกว่าเครื่องปัจจุบัน 2.5 เท่า มีความเข้มแสงสูงขึ้นมากกว่า 100,000 เท่า สามารถผลิตรังสีเอกซ์พลังงานสูงได้ และยังรองรับระบบลำเลียงแสงได้ถึง 23 ระบบลำเลียงแสง ซึ่งจะส่งผลให้มีนักวิจัยเข้ามาใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนได้มากถึง 1,300 โครงการต่อปี นำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ใหม่ การสร้าง

มูลค่าเพิ่มทางผลผลิตทางเกษตรและอาหาร การวิจัยโบราณคดีเชิงนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนงานวิจัยเชิงคุณค่าทางศิลปวัฒธรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงงานวิจัยเชิงภาคอุตสาหกรรม อีกด้วย

เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV รองรับกลุ่มงานวิจัย เช่น

  1. ด้านการแพทย์ การศึกษาโครงสร้างของโปรตีน ไวรัส และเอนไซม์เพื่อหากลไกของการติดเชื้อ นำไปสู่การออกแบบยารักษาโรคใหม่ๆ ยกระดับความสามารถทางการแพทย์และเภสัชกรรม
  2. อาหารและการเกษตร ช่วยเพิ่มมูลค่าตั้งแต่การจัดการผลผลิต กระบวนการทางวิศวกรรมด้านการเกษตร การแปรรูปอาหาร การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารไปจนถึงความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
  3. อุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูง ช่วยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตัวอย่างวัสดุภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ตอบสนองความต้องการในการทำวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยวัสดุก่อสร้าง เช่นคอนกรีตสูตรใหม่ โลหะ และวัสดุคอมโพสิทชนิดใหม่
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยในการวิเคราะห์การปนเปื้อน ในสิ่งแวดล้อมได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างโรคพืชและโมเลกุลที่พืชดูดซึมเข้าไปได้ นำไปสู่การหาแนวทางป้องกันการเกิดโรคในพืชและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
  5. ด้านโบราณคดี การศึกษาโบราณคดีในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับอะตอมเชิงลึก ทั้งการหาที่มา ตลอดจนการจำลองโครงสร้าง 3 มิติ ด้วยเทคนิคทางแสงซินโครตรอน เพื่อไขปริศนาข้อมูลโบราณที่ขาดหายไป และการผลิตของใหม่เพื่อการบูรณะ
  6. ด้านโบราณคดี การศึกษาโบราณคดีในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับอะตอมเชิงลึก ทั้งการหาที่มา ตลอดจนการจำลองโครงสร้าง 3 มิติ ด้วยเทคนิคทางแสงซินโครตรอน เพื่อไขปริศนาข้อมูลโบราณที่ขาดหายไป และการผลิตของใหม่เพื่อการบูรณะ

นอกจากนี้ งานวิจัยจากการใช้เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ยังช่วยขยายขีดความสามารถในรองรับงานจากภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น สร้างสรรค์นวัตกรรมหลากหลายชนิด พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม เพื่อพาประเทศก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 

slri1 slri3

slri1

           

ผู้ประสานงาน น.ส.ศศิพันธุ์ ไตรทาน, น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์

เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1251-2  โทรสาร 0-4421-7047

อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top