waxs XRD bannerNew

 

Wide Angle X-ray Scattering & X-ray Diffraction Technical Training

ในวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้อง B407 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “Wide Angle X-ray Scattering & X-ray Diffraction Technical Training” คลิกที่นี่

 

ความสำคัญและที่มาของโครงการ   

         ด้วยระบบลำเลียงแสงที่ 1.1W: Multiple X-ray Techniques (MXT) ฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้เปิดให้บริการด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction, XRD) เพิ่มเติม ณ สถานีทดลอง และระบบลำเลียงแสงที่ 1.3W: Small/ Wide Angle Scattering (SAXS/WAXS) ได้เปิดให้บริการเทคนิคการกระจิงรังสีเอกซ์มุมกว้าง (Wide angle X-ray scattering, WAXS) ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันในการวิเคราะห์ความเป็นผลึก การจัดเรียงตัวของโครงสร้างผลึก และการเปลี่ยนแปลงของเฟสของสาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคนิคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายในการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติสาร

          ในการนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคนิค XRD และ WAXS จากแหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอนให้แก่กลุ่มผู้ใช้ รวมถึงเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ผลการทดลองให้ดียิ่งขึ้น ทีมนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงที่ 1.1W และระบบลำเลียงแสงที่ 1.3W ฝ่ายสถานีวิจัย จึงได้ร่วมกันกับส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Wide Angle X-ray Scattering & X-ray Diffraction Technical Training ขึ้นในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม B407 อาคารสิรินทรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา นั้น

         กิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วยการบรรยายทางวิชาการ การอบรมภาคปฏิบัติในการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยเทคนิค WAXS และ XRD โดยนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงของสถาบันฯ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและการวิเคราะห์ทดลองเชิงลึก มีส่วนร่วมในการฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่างๆ นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนให้กับสถาบันฯ และเพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนอีกด้วย

  

วันเวลา/สถานที่ 

          วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม B407 อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 1. สร้างความเข้าใจในการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในเทคนิค WAXS และ XRD
 2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอนของสถาบัน
 3. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัย และร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานีทดลองและอุปกรณ์ทดลอง ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อเพิ่มจำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนของระบบลำเลียงแสงที่ 1.1W:MXT และ ระบบลำเลียงแสงที่ 1.3W: SAXS/WAXS

 

กลุ่มเป้าหมาย 40 คน

 1. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและอาจารย์
 2. นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)

   ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสมัคร online

       1. กรณีมีบัญชีสมาชิก : คลิกที่นี่          

        2. กรณี ไม่มี บัญชีสมาชิก : คลิกที่นี่       

 

กำหนดการรับสมัคร  

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 3 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม: วันที่ 9 กันยายน 2563 คลิกที่นี่

 

รูปแบบเข้าร่วมกิจกรรม     *** สามารถเลือกได้ (ตอนสมัคร)  ***

  1. ณ ห้องประชุม B407 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (40 คน)

  2. ผ่านการประชุมออนไลน์ (Virtual Conference: ZOOM) (80 คน)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม       

   • ระบบลำเลียงแสงที่ 1.1W : MXT โทร 044-217-040 ต่อ 1624, 1691
   • ระบบสำเลียงแสงที่ 1.3W : SAXS โทร 044-217-040 ต่อ 1654-5
   • ฝ่ายเลขานุการ (คุณสรินธร ทองหอม) โทร 044-217-040 ต่อ 1605

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top