banner BL8 traning final1

  

โครงการอบรม “BL8 Users & Internal Training: Artemis EXAFS Fitting”

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Virtual Conference Meeting)

ในวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุม A402 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

 

ความสำคัญและที่มาของโครงการ   

         ด้วยระบบลำเลียงแสงที่ 8: X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) ฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้เปิดให้บริการด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นเทคนิคการทดลองที่มีความสำคัญยิ่งต่องานวิเคราะห์โครงสร้างในระดับอะตอม เป็นเครื่องมือวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ได้ในหลายสาขาวิชา เช่น วัสดุศาสตร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

          ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคนิค XAS จากแหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอนให้แก่กลุ่มผู้ใช้ รวมถึงเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ผลการทดลองให้ดียิ่งขึ้น ระบบลำเลียงแสงที่ 8: XAS จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม “BL8 Users & Internal training: Artemis EXAFS Fitting” (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Virtual Conference Meeting) โดยใช้ Software Zoom ของสถาบันฯ) ในวันที่ 27-29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง A402 อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

          กิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วยการบรรยายทางวิชาการ การอบรมภาคปฏิบัติในการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยเทคนิค XAS โดยนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงของสถาบันฯ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและการวิเคราะห์ทดลองเชิงลึก มีส่วนร่วมในการฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลแก่บุคคลากรภายในสถาบันฯ และเพิ่มจำนวนผลงานเชิงวิชาการจากการใช้แสงซินโครตรอนให้กับสถาบันฯ อีกด้วย

 

วันเวลา/สถานที่ 

        ในวันที่ 27-29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง A402 อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM ของสถาบันฯ)

 

วัตถุประสงค์  

  1. สร้างความเข้าใจในการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในเทคนิค XAS แก่ทั้งผู้ใช้บริการและบุคลากรภายในสถาบันฯ
  2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอนของสถาบัน
  3. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัย และร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานีทดลองและอุปกรณ์ทดลอง ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อเพิ่มจำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานเชิงวิชาการจากการเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนของระบบลำเลียงแสงที่ 8: XAS

 

กลุ่มเป้าหมาย 25 คน

  1. นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แสงซินโครตรอนและผู้ใช้รายใหม่
  2. นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก) เป็นกลุ่มผู้ใช้แสงซินโครตรอนและผู้ใช้รายใหม่
  3. บุคลากรภายในสถาบันฯ ที่ต้องการเพิ่มทักษาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค XAS

       ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสมัคร Online  คลิกที่นี่

 

เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม: วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่             

  • ระบบลำเลียงแสงที่ 8 ฝ่ายสถานีวิจัย เบอร์โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1670-1671
  • ฝ่ายเลขานุการโครงการ (คุณสิร์ดาภัทร รอดไทย) เบอร์โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1603

           E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กำหนดการอบรม 

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564    
13:00 - 13:30 น. ลงทะเบียน 
13:30 - 14.45 น.

การบรรยายเรื่อง “Introduction to Extended X-ray Absorption Fine Structure (EXAFS) theory”

โดย  ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
15:00 - 16.15 น.

การบรรยายเรื่อง “EXAFS data processing: normalization & Fourier transformation”

โดย  ดร.วุฒิไกร บุษยาพร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
10:00 – 11:00 น. 

การสาธิตวิเคราะห์ข้อมูล: Fitting S02 using an EXAFS standard

โดย  ดร.วุฒิไกร บุษยาพร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
11:00 – 12:00 น. 

ทำแบบฝึกหัด และถามตอบแบบฝึกหัด

โดย  ดร.วุฒิไกร บุษยาพร/ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
13:30 - 14:30 น. 

การสาธิตวิเคราะห์ข้อมูล: Fitting structural parameters (N, R and σ2) of a crystalline sample

โดย  ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
14:30 – 15:30 น.

ทำแบบฝึกหัด และถามตอบแบบฝึกหัด

โดย  ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์/ดร.วุฒิไกร บุษยาพร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
13:30 – 14:30 น.

การสาธิตวิเคราะห์ข้อมูล: Fitting on dopant atoms in a sample

โดย  ดร. วันทนา คล้ายสุบรรณ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
14:30 – 15:30 น.  ทำแบบฝึกหัด และถามตอบแบบฝึกหัด
โดย  ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์/ดร.วุฒิไกร บุษยาพร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
Go to top