คำสั่งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ที่ 105 /2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

 - - - - - - - - -

          เพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หรือโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่ 7/2555เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ดังนี้

1.      นายสุพัฒน์  กลิ่นเขียว                                 ประธานคณะทำงาน
2.      นายณัฐพล สุมะโน                                      คณะทำงาน
3.      นายณัฐวุฒิ สุรเดช                                      คณะทำงาน
4.      นายชัยยุทธ์ ปรีชา                                      คณะทำงาน
5.      นางสาวรุ่งทิพย์ ไวปัญญา                              คณะทำงาน
6.      นางสาวอธิการ ทองวัฒน์                              คณะทำงานและเลขานุการ
7.      ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา ภาชนนท์                          คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ ดังนี้

1.       จัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานให้ได้มาตรฐาน
2.       กำหนดแนวปฏิบัติบแควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
3.       วางแผนสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูลระบบกลับคืนอย่างมีประสิทธิภาพ
4.       จัดวางระบบตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
5.       วางแผนฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
6.       ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง  ณ  วันที่    15  มกราคม  พ.ศ. 2559

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

Attachments:
Download this file (105.pdf)คำสั่งที่ 105.pdf 351 kB8 Downloads
Go to top