ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                                               

            สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน รวมถึงสร้างงานวิจัยที่เกื้อกูลต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ภารกิจดังกล่าวประสบผลสำเร็จ ซึ่งสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การธำรงรักษา ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมกันปฏิบัติงานให้สถาบันฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

            เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของสถาบันฯ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้

 

  1.  นโยบายการสรรหาและคัดเลือก

         สถาบันฯ ให้ความสำคัญต่อการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อจะได้มีโอกาสเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การของสถาบันฯ ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีนโยบายการสรรหาและคัดเลือก ดังนี้

         1.1   มีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส โดยกำหนดคุณสมบัติประจำตำแหน่ง วิธีการคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็นการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ อย่างชัดเจน และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมแต่ละตำแหน่ง และมีการประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อให้มีการรับรู้โดยทั่วกัน

          1.2   มีคณะกรรมการเพื่อร่วมกันกำหนดคุณสมบัติ วิธีการ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในตำแหน่งที่ดำเนินการสรรหา เพื่อให้กระบวนการสรรหา และคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

 

  1. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

        การพัฒนาบุคลากรถือเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว บุคลากร

ทุกคน และทุกระดับจะได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้สถาบันฯ สามารถบรรลุภารกิจที่ท้าทายในอนาคต สถาบันฯ จึงมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

         2.1   บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

          2.2   สถาบันฯ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การไปปฏิบัติงานวิจัย การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ

 

  1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนตำแหน่ง และการพิจารณาความดีความชอบ

         การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดสมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคลากร การออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี จะสามารถนำผลไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน ความดีความชอบได้อย่างเป็นธรรม สถาบันฯ จึงมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนตำแหน่ง และการพิจารณาความดีความชอบ ดังนี้

          3.1   บุคลากรทุกคนต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานเข้ากับระบบการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากคุณภาพของงาน ผลสำเร็จของงาน ทัศนคติ และศักยภาพของบุคลากร

          3.2   การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษบุคลากร

พึงกระทำด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม โดยปราศจากอคติ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการกำหนดร่วมกัน และแจ้งให้บุคลากรทราบอย่างชัดเจน

           3.3   บุคลากรทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม

           

  1. นโยบายการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ

        การขับเคลื่อนสถาบันฯ ให้บรรลุภารกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานที่มีค่าของบุคลากรทุกคน ดังนั้นสถาบันฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องมือที่จะส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ สถาบันฯ จึงมีนโยบายการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดังนี้

        4.1   พัฒนาความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (Career Development) และกำหนดสมรรถนะ (Competency) แต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน บุคลากรมีสิทธิเข้ารับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง

         4.2   จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่การทำงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต

         4.3   สร้างระบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และผู้มีความสามารถสูง (Talent) ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและเป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ท้าทายมากขึ้น

 

 

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร

            ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

Go to top