logo slri
ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU)
 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา
ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
_____________________

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพตามที่ประกาศสอบราคา และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

               กำหนด ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองสอบราคาใน
วันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็น ต้นไป


               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานพัสดุ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4421-7040 ต่อ 1240 โทรสาร 0-4421-7047 ในวันและเวลาราชการ หรือ http://www.slri.or.th หรือ อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                    ประกาศ ณ วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.  2558