logo slri

ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อข้อต่อสำรองสำหรับระบบต่างๆ ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน จำนวน 43 รายการ
 โดยวิธีสอบราคา

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

..................................................................................................

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะจัดซื้อข้อต่อสำรองสำหรับระบบต่างๆ ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีสอบราคา ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพตามที่ประกาศสอบราคา และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

กำหนด ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็น ต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานพัสดุ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4421-7040 ต่อ 1247 โทรสาร 0-4421-7047 ในวันและเวลาราชการ หรือ http:// www.slri.or.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายสำเริง ด้วงนิล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม

Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล