logo slri

ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบต่างๆ จำนวน 4 รายการ


ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

…………………………………………………..

                 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบต่างๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีสอบราคา ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพตามที่ประกาศสอบราคา และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

               กำหนด ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็น ต้นไป

               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานพัสดุ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4421-7040 ต่อ 1248 โทรสาร 0-4421-7047 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.slri.or.th ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                            ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558


                                                                                                        

                

      (นายสำเริง   ด้วงนิล)
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม
    สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

Go to top