logo slri

ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี พ.ศ.2559 
จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2)  
ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
...........................................................


                     สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพตามที่ประกาศสอบราคา และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                     กำหนด ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

                     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานพัสดุ สถาบันวิจัย แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4421-7040 ต่อ 1248 โทรสาร 0-4421-7047 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.slri.or.th ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                  (นายสำเริง ด้วงนิล)

                                                                                                                       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม

                                                                                                                สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)