logo slri 

                         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุสำหรับผลิตชิ้นงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพตามที่ประกาศสอบราคา และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                          กำหนด ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็น ต้นไป

                           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานพัสดุ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4421-7040 ต่อ 1247 โทรสาร 0-4421-7047 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.slri.or.th ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558                                                                                                                  (นายสำเริง ด้วงนิล)

                                                                                                       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม

Go to top