logo slri

ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย

สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย  จำนวน 1 ตำแหน่ง  โดยวิธีสอบราคา

  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

……………………………………………………………………………………..

    สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีสอบราคา ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารสมัครงานจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สถาบันฯ กำหนด

     กำหนด ยื่นเอกสารสมัครงานระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา (เอกสารสอบราคาเลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตู้ ป.. 93 ปณจ. นครราชสีมา 30000 (โปรดใช้ใบสมัครโดย download ที่ http//:www.slri.or.th/dps) หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส่วนงานพัสดุ ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111     หมู่ที่ 6  ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพื่อสอบสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30. เป็นต้นไป

                                      ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานพัสดุ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา    ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4421-7040 ต่อ 1240  โทรสาร  0-4421-7047  ในวันและเวลาราชการ

                                      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                            ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย

สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย  จำนวน 1 ตำแหน่ง  โดยวิธีสอบราคา

  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

……………………………………………………………………………………..

    สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีสอบราคา ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารสมัครงานจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สถาบันฯ กำหนด

     กำหนด ยื่นเอกสารสมัครงานระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา (เอกสารสอบราคาเลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตู้ ป.. 93 ปณจ. นครราชสีมา 30000 (โปรดใช้ใบสมัครโดย download ที่ http//:www.slri.or.th/dps) หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส่วนงานพัสดุ ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111     หมู่ที่ 6  ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพื่อสอบสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30. เป็นต้นไป

                                      ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานพัสดุ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา    ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4421-7040 ต่อ 1248  โทรสาร  0-4421-7047  ในวันและเวลาราชการ

                                      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                            ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558