IMG 9001

พล.อ.ต.ศ.สรกฤษ ศรีเมือง ศาสตรจารย์ กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นำคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

โดยมีศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำความเป็นมาของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จากนั้น ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์พวง หัวหน้าส่วนบริการผู้ใช้ ได้บรรยายแนะนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และการนำแสงซินโครตรอนไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ คณะจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามอีกด้วย

Go to top