DSC 7082

เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำเทศไทย H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge พร้อมคณะ เข้าร่วมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องแสงซินโครตรอน การใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน และผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกิดจากแสงซินโครตรอนพร้อมทั้งชื่นชมการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกัน ในโอกาสนี้ ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Go to top