IMG 0049

        สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ ดร.ศุภกร รักใหม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (วิชาการ) ให้การต้อนรับ พลโท สงคราม ขุมทอง ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

คณาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 จำนวน 50 ท่าน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 โดย ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการฯ ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันฯ และ ดร.ศุภกร รักใหม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ บรรยายการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน

IMG 0012 IMG 0020 IMG 0025

IMG 0036 IMG 9939 IMG 9944

          และหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย คณะเยี่ยมชมได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเป็นบริเวณที่นักวิจัยนำแสงซินโครตรอนที่ผลิตขึ้นจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านต่างๆ อีกด้วย

IMG 9952 IMG 9956 IMG 9993

Go to top