อญมณสงเคราะหทนำมาทำวจย

อัญมณี หรือรัตนชาติ มาจากแร่ธาตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ นำมาผ่านการเจียระไน ขัดมัน แกะสลัก และนำมาใช้เป็นเครื่องประดับ มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ ความสวยงาม ความคงทนถาวร และความหายาก นอกจากนี้ คุณค่าและราคาของอัญมณีแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและลักษณะจำเพาะของอัญมณี เช่น สี ความโปร่งแสง ความวาว การกระจายของแสง เป็นต้น

ปัจจุบันมีผู้ประดิษฐ์คิดค้นวิธีสังเคราะห์อัญมณีให้เหมือนกับธรรมชาติมากที่สุด ตั้งแต่ สี ความใส องค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างภายใน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเพราะอัญมณีที่เป็นแร่จากธรรมชาตินั้น มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว หาได้ยาก อีกทั้งมีราคาแพง

ดร.ณรงคดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า “แสงซินโครตรอน เป็นแสงที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยด้านวัสดุ ซึ่งแสงซินโครตรอนมีความพิเศษต่างจากแสงอื่นๆ เช่น มีความสว่างและความเข้มแสงสูงมาก สามารถจะวิเคราะห์ตัวอย่างได้ลึกถึงระดับโมเลกุลหรืออะตอมของวัสดุ ด้วยเหตุนี้ สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI จึงสนใจนำตัวอย่างอัญมณีสังเคราะห์ที่มีการฟ้องร้องเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาให้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนช่วยตรวจสอบความจริง ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาว่าไปละเมิดอนุสิทธิบัตรของบริษัทผู้ประดิษฐ์คิดค้นวัสดุอัญมณีสังเคราะห์ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน ทีมนักวิจัยของสถาบันฯ ได้วิเคราะห์และทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของธาตุภายในอัญมณีสังเคราะห์ดังกล่าว ด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ร่วมถึงเทคนิคแอลเอไอซีพีแมสสเปกโตรมิเตอร์ และเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา เพื่อหาลักษณะเฉพาะของอัญมณีสังเคราะห์แต่ละประเภท และจากการวิเคราะห์พบว่า อัญมณีสังเคราะห์แต่ละประเภทที่ DSI ได้รับการร้องเรียนนั้นมี องค์ประกอบทางเคมีของธาตุไม่เหมือนกับในอนุสิทธิบัตร ซึ่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสืบสวนความจริง และจะช่วยไขคดีที่มีความลึกซึ้งทางวิทยาศาสตร์ คดีนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการสืบคดีด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ใช้แสงซินโคร ตรอนในการวิเคราะห์ตรวจสอบ โดยแสงซินโครตรอนสามารถแยกแยะองค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถวัดสารตัวอย่างแม้จะมีอยู่ในปริมาณน้อยมากๆ ได้ อีกทั้งยังไม่ทำลายสารตัวอย่างอีกด้วย โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนคาดหวังว่าในอนาคตจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการไขความลับในคดีสำคัญๆ ต่อไป”

โลโกDSI      logo th

อญมณ re ระบบลำเลยงแสงซนโครตรอน

หองปฏบตการแสงสยาม resize1


           

ผู้ประสานงาน น.ส.ศศิพันธุ์ ไตรทาน, น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์

เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1251-2 โทรสาร 0-4421-7047

อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top