ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก มีการแข่งขันต่างๆ สูงขึ้น ต้องเลี้ยงไก่พันธุ์ดี อาหารดี การเจริญเติบโตเร็ว ด้วยนโยบายความปลอดภัยของผู้บริโภคของบริษัทซันกรุ้ป ในการผลิตเนื้อไก่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงเป็นที่พึงพอใจสูงสุดต่อผู้บริโภค มีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าสูง การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี นำมาเลี้ยงในฟาร์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และเป็น ฟาร์มระบบโรงเรือนปิด (Evaporative Cooling System) เพื่อผลิตและพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย ความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงถึงคุณภาพเนื้อไก่ เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยทางด้านองค์ประกอบทางชีวเคมีที่มีผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเนื้อไก่ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคต่อไป คุณภาพโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงถึง เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยทางด้านองค์ประกอบทางชีวเคมีที่มีผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ และส่งผลต่อความสามารถในการย่อยของร่างกาย รวมถึงสัดส่วนที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งาน การศึกษาวิจัยถึงคุณภาพเนื้อไก่ในเชิงลึก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเนื้อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค   งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาคุณภาพเนื้อไก่ด้วยเทคนิค Synchrotron IR microspectroscopy โดยทีมนักวิจัย ดร.กาญจนา ธรรมนู และ ดร สุพัชรี ศิริวงศ์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ทำการทดลองพบว่าตัวอย่างเนื้อไก่จากสายพันธ์ Sun food และ Sun gi เทียบกับสายพันธุ์ทางการค้า brand 1, brand 2 พบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสายพันธุตามท้องตลาด ตัวอย่างเนื้อไก่สายพันธุ์ Sun food และ Sun gi มีสัดส่วนปริมาณโปรตีนมากที่สุด รองลงมาเป็นเนื้อไก่สายพันธุ์ Sun gi   ในขณะที่เนื้อไก่สายพันธุ์ Sun gi     จะมีสัดส่วนปริมาณไขมันน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองทางการวิเคราะห์คุณภาพเนื้อที่พบปริมาณโปรตีนสูงสุดใน Sun food และ Sun gi รวมถึงปริมาณไขมันที่ต่ำสุดในเนื้อไก่สายพันธุ์ Sun gi   การใช้เทคนิคนี้จึงมีประโยชน์มากในการตรวจสอบโครงสร้างของโปรตีนในระดับเซลล์ที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นในการใช้ทำนายคุณภาพของโปรตีนได้ (indication of protein quality) ซึ่งงานวิจัยนี้จึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถตอบโจทย์งานวิจัยในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของไก่จาก บริษัท Sun group ทั้งสองสายพันธุ์ ( Sun food และ Sun Gi) ได้ จากผลงานวิจัยนี้จะนำไปสู่การต่อยอดในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงความร้อนที่สภาวะอุณหภูมิต่างๆที่จะส่งผลต่อการเสียสภาพของโปรตีน ทำให้เข้าใจกลไกของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีนที่มีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับลักษณะทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ความนุ่ม (Tenderness),ความชุ่มน้ำ (Juiciness), ความสามารถจับน้ำ (water holding capacity) ของเนื้อสัตว์ ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาเนื้อสัตว์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น   อีกทั้งการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการย่อยและการดูดซึม (digestive behavior) ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีนจะมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เข้าใจถึงบทบาทการใช้ประโยชน์ของโปรตีนอย่างเต็มที่  รวมถึงเข้าใจถึงปัจจัยทางด้านองค์ประกอบทางชีวเคมีที่มีผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเนื้อไก่ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

 1

แสดง 3D scatter plot of PCA analysis  ของตัวอย่างเนื้อไก่ทั้งสี่สายพันธ์

Go to top