IMG 0398

          นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ ให้เกียรตินำคณะข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2563 กว่า 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการแสงสยาม ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยมี รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (วิชาการ) และนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพผลงานวิจัยและการให้บริการของสถาบันฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างแสงซินโครตรอน ที่มีความสำคัญต่อวงการวิจัยและการพัฒนาของประเทศ อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในงานวิจัยซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาติ ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ จะช่วยสนับสนุนในการสร้างความมือร่วมมือเบื้องต้น เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างแสงซินโครตรอน ผ่านทางการทูตกับนานาประเทศ เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศ 


IMG 0342 IMG 0350 IMG 0353 

IMG 0354 IMG 0373 IMG 0382

IMG 0387 IMG 0392 IMG 0416 

IMG 0433 IMG 0440 IMG 0444

IMG 0529 IMG 0552 IMG 0559

 

Go to top