IMG 1530

         พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

โดยมี รศ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ ผศ. ดร.ศุภกร รักใหม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (วิชาการ) ให้การต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 

 

IMG 1487 IMG 1505

IMG 1514 IMG 1522

Go to top