File0749

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต

รวมพลังสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้ประเทศใสสะอาด เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2562 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

Go to top