3

      สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เกิดขึ้น โดยวิศวกรของสถาบันฯ ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสุญญากาศ เทคโนโลยีแหล่งจ่ายกำลัง เทคโนโลยีควบคุม และเทคโนโลยีแม่เหล็ก ที่มีอยู่ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนมาใช้ในการสร้างตู้สำหรับครอบเตียงผู้ป่วยแบบความดันลบ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อดังกล่าว ซึ่งอาจจะกลับมาแพร่ระบาดในประเทศไทยอีกครั้ง รวมถึงป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคและช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์

 1

2

  4

  

          และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายสำเริง ด้วงนิล รองผู้อำนวยการสนับสนุนทางเทคนิค นายเด่นชาย บำรุงเกาะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภค ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ผู้จัดการโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ นางสาวมาลี อัตตาภิบาล ผู้จัดการทั่วไปและประสานงานโครงการ และคณะ ได้มอบตู้สำหรับครอบเตียงผู้ป่วยแบบความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นพ.จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และคณะ เป็นตัวแทนในการรับมอบตู้สำหรับครอบเตียงผู้ป่วยแบบความดันลบในครั้งนี้

5 

6 

7

  

Go to top