IMG 0223

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบบุคลากรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในเวทีการประชุมประชาคม วท. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

พร้อมหารือในหัวข้อ “โครงการดำเนินงานของกระทรวงใหม่ ปรับเพื่อเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า” เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรื่องการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ทั้งนี้ ได้ตอบข้อซักถามรวมถึงแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายใต้กระทรวงใหม่ เพื่อกำหนดเป้าหมายให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

2835 15172 436825

พร้อมกันนี้ ดร.สุวิทย์ฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของทั้ง 4 หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ว่าจะบทบาทอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะจะดูแลในส่วนที่เป็น Big Science ทั้งเครื่องโทคาแมคที่จะเป็นรากฐานไปสู่เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่น เครื่องซินโครตรอนรุ่นใหม่ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของทั้งภาคอุตสาหกรรมและงานวิจัย รวมทั้งโครงการดาวเทียม space consortium ที่มีเป้าหมายในการพาประเทศไทยขึ้นไปเป็น 1 ในประเทศที่มีเทคโนโลยีอวกาศของตัวเองในอนาคต

ข้อมูล: Fb ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee / www.most.go.th

Go to top