IMG 9939

          ในวันนี้ (12 มิ.ย. 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำคณะผู้บริหาร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต รวมพลังสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้ประเทศใสสะอาด ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

 

 

Go to top