IMG 0495

 

              สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผู้นำด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้นำด้านการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในการการขับเคลื่อน “ระบบนวัตกรรมภูมิภาค” เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมและนำไปต่อยอดธุรกิจยังท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ส่วนภูมิภาคของประเทศไทย สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ ก่อให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค สนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล รองรับการแข่งขันในระดับสากล

 IMG 0445 IMG 0388

          นครราชสีมา : เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในระดับภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ SMEs ในท้องถิ่น ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

IMG 0434 IMG 0400

          รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดเผยว่า “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หรือ สซ. เป็นสถาบันให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อการวิเคราะห์วิจัยมากว่า 10 ปี ด้วยคุณสมบัติพิเศษของแสงซินโครตรอนที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ลึกถึงในระดับอะตอมและโมเลกุล มีอำนาจทะลุทะลวงสูง และไม่ทำลายสารตัวอย่าง รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ได้แม้สารที่ต้องการวิเคราะห์นั้นมีอยู่ปริมาณน้อยมาก ๆ จึงตอบโจทย์ได้ทั้งงานวิจัยภาควิชาการ และงานทางด้านอุตสาหกรรม สถาบันฯ จึงมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบในส่วนภูมิภาค การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนันสนุนและส่งเสริมภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็งด้านงานวิจัยโดยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technology) อย่าง “เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน” เพื่อตอบโจทย์และสนันสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึง

IMG 0417 IMG 0424

          ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “NIA มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามารถทางนวัตกรรมทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี และบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง รวมถึงขยายโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ผ่าน “การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่” (Area-Based Innovation) ครอบคลุมทั้งระดับย่าน เมือง และภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมาได้ริเริมการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกระดับภูมิภาค (Deep-Tech Regionalization) ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สนับสนุนไปจำนวน 4 โครงการ มูลค่าการสนับสนุน 3.2 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุน 18 ล้านบาท ได้แก่ น้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโคนม ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด แพลตฟอร์มสำหรับการตรวจคุณภาพอสุจิเพิ่มอัตราการผสมติดของปศุสัตว์เพศเมีย และแพลตฟอร์มสำหรับตรวจจับการเป็นสัดในโคนม เป็นต้น สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจกับ สซ. ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นในการร่วมรังสรรค์ สนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างโอกาสการขยายผลโครงการนวัตกรรมที่เกิดจากการความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถและความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมของธุรกิจระดับภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

          “นับเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรภาครัฐที่สามารถบูรณาการในการทำงานร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมีบทบาทช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ” ศาสตราจารย์พิเศษ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 IMG 0423 IMG 0460 IMG 0466

 

 

ผู้ประสานงาน น.ส.ศศิพันธุ์ ไตรทาน, น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์

เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040-1 ต่อ 1252  โทรสาร 0-4421-7047

อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top